www.trzin.si/Katalog informacij javnega značaja
Sreda, 14.oktober 2015

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa, ki je katalog izdal: Občina Trzin
Naslov: Mengeška cesta 22
Pošta: 1236 TRZIN
Telefon: 01/5644-544, 01/5644-543
Telefaks: 01/5641-772
Elektronski naslov: info@trzin.si
Odgovorna uradna oseba: Peter LOŽAR, župan
Podatki o izdajatelju: Občina Trzin
Datum prve objave kataloga: 25.05.2004
Datum zadnje spremembe: 16.01.2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.trzin.si
Druge oblike kataloga /
Pravna podlaga:
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ: Poročilo za leto 2014
Osnovne informacije za pridobitev informacije javnega značaja (povezava na državni portal RS): Želim pridobiti informacijo javnega značaja

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin
Organi občine:
Značilnosti lokalne samouprave v Sloveniji: Povezava
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Povezava
Organigram organa Povezava
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojni osebi: Polona GORŠE PRUSNIK, univ. dipl. prav., direktorica uprave, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, 01 5644-544, polona.gorse.prusnik@trzin.si
Vika KREČA, dipl. ekon. (UN), višja svetovalka župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in druge zadeve
Mengeška c. 22, 1236 Trzin, 01 5644-544, vika.kreca@trzin.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov
Predpisi lokalnih skupnosti Povezava na lokalni register predpisov
Predpisi lokalne skupnosti po letih: Uradni vestniki Občine Trzin od 1998 naprej
Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
2.f Seznam programov, strategij in pomembnejših predpisov po področjih
Poročila in analize: Poročila in analize z delovnega področja Občine Trzin so objavljena v uradnih vestnikih Občine Trzin
Okolje in prostor
Stanovanjska dejavnost
Društvena dejavnost
Kultura
Varnost
Predlogi strategij, programov in pomembnejših predpisov: Povezava
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi organ
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
2.j Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju občine: Povezava
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Uradne ure občinske uprave: Povezava

4. Stroškovnik in cenik

Stroškovnik (36. člen ZDIJZ): Povezava

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
  • višina sredstev, namenjenih za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča zapuščenih živali, najdenih na območju občine,
  • zneski nakazil določenim posameznikom iz občinskega proračuna,
  • plačevanje občinske takse za table na občinskih zemljiščih,
  • plačilo najemnine za občinske zelenice;
  • fotokopije sprejetih aktov Občinskega sveta Občine Trzin.
Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si