www.trzin.si/Nadzorni odbor
Torek, 13.oktober 2015

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vključuje preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij, organov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov in drugih porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor šteje 5 članov. V tem mandatu ga sestavljajo:

  1. Katarina KADUNC, predlagatelj Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani
  2. Marcel KOPROL, predlagatelj SDS OO Trzin
  3. Marko PAVLIŠIČ, predlagatelj Trzinci
  4. Maja PRAH, predlagatelj Lista Trzin je naš dom
  5. Elda ROMAC, predlagatelj Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov

Kontakt: nadzorni.odbor@trzin.si

Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si