Torek, 13.oktober 2015

Občinski predpisi

3.FINANCE IN GOSPODARSTVO

3.6 Ostalo

Naziv: Številka:
Sklep o soglasju k sklenitvi sodne poravnave med podjetjem Amicus, d.o.o. in Občino Trzin
6/15
Stran: 68
Sklep OS o seznanitvi z nakupom zemlj. parc. št. 861/4 K.O. Trzin na območju ŠRP Mlake v velikosti 1500 m2
1/2005
Stran: 1
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo parcel št. 874/19, 874/24, 1254/1 in dveh ločenih delov parcele št. 1260/1, vse k.o. Trzin
2/2000
Stran: 35
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo parcele št. 1602/3 in dela parcele 187/2, obe k.o. Trzin
4/2000
Stran: 63
Dodatni sklep k Sklepu o soglasju občinskega sveta s prodajo parcele št. 1602/3 in dela parcele 187/2, obe k.o. Trzin
4/2000
Stran: 63
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo parcel št. 1244/334 in 1244/333, obe k.o. Trzin
6/2000
Stran: 69
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo delov zemljišča med asfaltirano potjo ob šolskem igrišču in parcelami št. 107/2, 104/5, 98/2 in 97, vse k.o. Trzin
6/2000
Stran: 69
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo delov občinskega zemljišča parc.št. 877 in 876/2, obe k.o. Trzin
6/2000
Stran: 69
Sklep o soglasju občinskega sveta s predajo dela zemljišč (dela parc. št. 1193 in 1296, obe k.o. Trzin) družbi Biring d.o.o. skladno z določili Kupoprodajne predpogodbe, sklenjene med Biring d.o.o. in Občino Domžale l. 1997
6/2000
Stran: 69
Sklep o prepovedi prodaje občinskih zemljišč, ki so z ZN Trzin-Mlake predvidena za ureditev zelenic, parkirišč ali podobno (do odločitve o ureditvi dela naselja Trzin Mlake v skladu z načrtom, ki je v pripravi)
6/2000
Stran: 69
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo dela parcele št. 1260/1 ob parc.št. 1244/164, obe k.o. Trzin
8/2000
Stran: 109
Sklep o izvzemu zemlj. parc.št. 1600/3 in parc.št. 1600/37 iz javnega dobra
8/2000
Stran: 109
Sklep o negativnem stališču občinskega sveta glede odprodaje dela zemlj. parc.št. 1656/2 k.o. Trzin (MIKLIČ)
9/2000
Stran: 120
Sklep o odpisu zemlj. parc.št. 1600/11 iz seznama št. 6 (S VI) k.o. Trzin in vpisu v nov z.k.vložek iste k.o. , z vpisom lastninske pravice na Občino Trzin
10/2000
Stran: 124
Sklep o soglasju občinskega sveta z zamenjavo parcele št. 802/2 in dela parcele 1568 za dele parcele št. 1171/1 in parcelo št. 1171/2 (k.o. Trzin) na trasi povezovalne ulice na zazidalnem območju T 12
6/2001
Stran: 47
Sklep občinskega sveta o soglasju z nakupom parcel št. 1264/4 in 1265/4, obe k.o. Trzin
3/2002
Stran: 27
Sklep občinskega sveta o preložitvi nadaljnje obravnave in odločitve o vlogi dr. Marte Bregar-Rižnar in Marka Bregarja za odkup dela parcele št. 866/5 v k.o. Trzin
6/02
Stran: 60
Sklep OS o seznanitvi s sklenjeno sodno poravnavo med OT in IMS INVEST d.o.o.
6/2005
Stran: 131
Sklep o soglasju s prodajo parcel št. 119/20 in 119/21 lastnikom sosednjih parcel št. 119/13 oziroma 119/5 (vse k.o. Trzin)
7/2003
Stran: 66
Sklep o soglasju s prodajo dela občinskega zemljišča (parc. št. 118/5 k.o. Trzin) med potokom Pšato in parcelo št. 118/1 na podlagi predhodne odmere in določitve pasu za potrebe urejanja vodotoka
7/2003
Stran: 67
Sklep občinskega sveta o izdaji negativnega soglasja k prodaji dela občinskega zemljišča parc.št. 1602/1 lastnikom sosednje parcele št. 180/2 in predlogu, da se vlagateljem vloge ponudi najem tega zemljišča
7/2003
Stran: 67
Sklep občinskega sveta o soglasju k najemu celotnih ali delov občinskega zemljišča, parc.št. 887/8, 887/9, 887/4, 1574/19 in 1574/3, vse k.o. Trzin, vlagateljici Nataliji Chvatal
1/2004
Stran: 3
Sklep občinskega sveta o izdaji negativnega soglasja k prodaji dela občinskega zemljišča ob hiši s parc.št. 1573/4 in 1573/11 oboje k.o. Trzin in predlogu, da se vlagatelju, Jerneju Hribarju, ponudi zakup tega zemljišča
3/2004
Stran: 60
Sklep občinskega sveta o soglasju s prodajo dela zemljišča parc.št. 883/2 k.o. Trzin vlagateljici Veri Rutar
3/2004
Stran: 60
Sklep občinskega sveta o ponudbi odkupa dela zemljišča 876/2 k.o. Trzin etažnima lastnicama Zorici Gavranović in gospe Habat
3/2004
Stran: 60
Sklep o seznanitvi občinskega sveta z odprtimi vprašanji v zvezi z najemno pogodbo med Osnovno šolo Edvarda Kardelja Trzin in Marjanom Golobom - Taubi Tenis
1/2002
Stran: 2
Sklep občinskega sveta o soglasju s predlogom odprodaje dveh enot počitniških objektov v Stinici na javni dražbi v skladu z zakonom
4/2002
Stran: 51
Sklep OS o soglasju z menjavo objektov v Stinici, Červarju in Novem gradu za dve novi počitniški kapaciteti v bližini Atomskih toplic
2/2006
Stran: 14
Sklep občinskega sveta o soglasju s prodajo Mladinskega doma v Vantačičih na otoku Krku najugodnejšemu ponudniku
6/2003
Stran: 61
Sklep o seznanitvi s Poročilom o poslovanju počitniških objektov v letu 2003 in Načrtom poslovanja počitniških objektov, katerih solastnica je Občina Trzin, za leto 2004
4/2004
Stran: 44
Sklep OS v zadevi izvršbe dolžnice Irene Škorc
3/2005
Stran: 94
Sklep OS v zadevi terjatve do MICOM PRODUCTIONS d.o.o.
3/2005
Stran: 94
Sklep o določitvi prodajne cene knjige Mengeš in Trzin skozi čas
10/2005
Stran: 183
Sklep o seznanitvi OS s: - potekom dogovorov o odkupu zemlj.parc. 139/4 in 135/5 (del) k.o. Trzin, - s predlogom sporazuma kot možno podlago sodne poravnave v zvezi z izgradnjo odcepa od Ul. pod gozdom do parc.št. 1027 k.o. Trzin, - s poročilom župana o prodaji in nakupih zemljišč v OIC Trzin, - z možnostjo sodne poravnave glede parcele 968 k.o. Trzin,in - prenosi sredstev med proračunskimi postavkami.
10/2005
Stran: 196
Sklep OS o soglasju z vsebino poravnave v sodni zadevi z opr.št. P 888/2005-II
11/2005
Stran: 0
Sklep OS o izdaji negativnega soglasja glede oprostitve plačila obveznosti Božene LEROTA za uporabo občinskega zemljišča in stroškov sodnega postopka
2/2007
Stran: 42
Sklep o pogojih in ceniku za najem Dvorane Marjance Ručigaj v Centru Ivana Hribarja
5/07
Stran: 109
Sklep Občinskega sveta glede razpolaganja z občinskimi zemljišči, ki so namenjena splošni rabi (kot npr. zelenice, prostori za smeti - kontejnerje, parkirni prostori, igrišča)
6/08
Stran: 111
Sklep Občinskega sveta o prodaji zemljišča parc.št. 887/8 k.o. Trzin in dela zemljišča s parc.št. 887/9 k.o. Trzin, zmanjšanega za površino vodnjaka in prostora, ki ga zasedajo posode sosedov za odpadke, Katjuši CHVATAL
6/08
Stran: 112
Sklep OS o soglasju s sodno poravnavo med Občino Trzin in družbo MAAR d.o.o., sklenjeno dne 30.9.2008
9/2008
Stran: 139
Sklep o odpisu terjatev
2/14
Stran: 15
Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si