Sobota, 5.september 2015

Občinski predpisi

4.LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

4.2 Občinski svet in njegovi organi

Naziv: Številka:
Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin
3/99
Stran: 26
10/2000
Stran: 123
5/2004
Stran: 71
Sklep občinskega sveta o sprejemu predloga Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin kot delovnega pripomočka občinskega sveta, župana in uprave občine Trzin, BESEDILO ČISTOPISA POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
ČISTOPIS
Stran: 0
5/2004
Stran: 70
Odlok o ustanovitvi četrtnega odbora za območje OIC Trzin in Odlok o dopolnitvah Odloka
4/99
Stran: 83
5/2011
Stran: 130
Sklep poslovniške narave glede snemanja sej občinskega sveta
1/2015
Stran: 3
Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2015
1/2015
Stran: 1
Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov občinskega sveta Občine Trzin
9/14
Stran: 164
Ugotovitveni sklep, da je bil za župana Občine Trzin izvoljen g. Peter Ložar
9/14
Stran: 165
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata na podlagi zakona
9/14
Stran: 165
Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta g. Antona Kralja
10/14
Stran: 166
Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta
10/14
Stran: 166
Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
9/14
Stran: 164
Sklep o imenovanju predsednice in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
9/14
Stran: 165
Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja
10/14
Stran: 168
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje
10/14
Stran: 169
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo in kohezijo
10/14
Stran: 169
Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo
10/14
Stran: 169
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor
10/14
Stran: 169
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev
10/14
Stran: 170
Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev
10/14
Stran: 170
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade
10/14
Stran: 170
Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za pobude, vloge in pritožbe
10/14
Stran: 171
Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije
10/14
Stran: 171
Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine
10/14
Stran: 171
Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Trzin
10/14
Stran: 171
Sklep o imenovanju Komisije OS za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin
1/2015
Stran: 17
Sklep o imenovanju projektne skupine za izgradnjo doma za starejše občane na območju občine Trzin
10/99
Stran: 142
Sklep o imenovanju Komisije za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Trzin; Sklep o dopolnitvi Sklepa
9/2002
Stran: 102
8/2008
Stran: 126
Sklep o imenovanju Komisije za oblikovanje programa in organizacijo občinskega festivala Trzinska pomlad za obdobje 2004 – 2007
3/04
Stran: 62
Sklep o tem, da OS pooblašča župana, da imenuje posebno komisijo, ki bo v imenu OS preverjela vse predloge JZ Osnovna šola Trzin, glede sprememb cen programov otroškega varstva
7/09
Stran: 120
Sklep o začasni popolnitvi sestave delovnih teles občinskega sveta
4/11
Stran: 112
Sklep o seznanitvi z obvestilom župana o prenehanju mandata člana občinskega sveta gospoda Valentina Kolenca
4/11
Stran: 113
Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si