Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
Ponedeljek, 24.november 2014

Občinski predpisi

4.LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

4.2 Občinski svet in njegovi organi

Naziv: Številka:
Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin
3/99
Stran: 26
10/2000
Stran: 123
5/2004
Stran: 71
Sklep občinskega sveta o sprejemu predloga Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin kot delovnega pripomočka občinskega sveta, župana in uprave občine Trzin, BESEDILO ČISTOPISA POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
ČISTOPIS
Stran: 0
5/2004
Stran: 70
Odlok o ustanovitvi četrtnega odbora za območje OIC Trzin in Odlok o dopolnitvah Odloka
4/99
Stran: 83
5/2011
Stran: 130
Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov občinskega sveta Občine Trzin
9/14
Stran: 164
Ugotovitveni sklep, da je bil za župana Občine Trzin izvoljen g. Peter Ložar
9/14
Stran: 165
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata na podlagi zakona
9/14
Stran: 165
Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
9/14
Stran: 164
Sklep o imenovanju predsednice in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
9/14
Stran: 165
Letni načrt dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2014
2/14
Stran: 16
Sklep poslovniške narave o ustanovitvi statutarno pravne komisije, odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, odbora za gospodarske javne službe, odbora za kulturo, šolstvo in šport ter dejavnost društev, odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost društev, odbora za finance, odbora za okolje in prostor, komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine in četrtnega odbora za omobčje OIC Trzin Sklep o spremembi Sklepa
11/06
Stran: 146
11/2010
Stran: 190
Sklep o imenovanju projektne skupine za izgradnjo doma za starejše občane na območju občine Trzin
10/99
Stran: 142
Sklep o ustanovitvi Komisije za informiranje
5/07
Stran: 107
Sklep o imenovanju Komisije za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Trzin; Sklep o dopolnitvi Sklepa
9/2002
Stran: 102
8/2008
Stran: 126
Sklep o imenovanju Komisije za oblikovanje programa in organizacijo občinskega festivala Trzinska pomlad za obdobje 2004 – 2007
3/04
Stran: 62
Sklep o tem, da OS pooblašča župana, da imenuje posebno komisijo, ki bo v imenu OS preverjela vse predloge JZ Osnovna šola Trzin, glede sprememb cen programov otroškega varstva
7/09
Stran: 120
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta za okolje in prostor
11/10
Stran: 191
Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Trzin
11/10
Stran: 192
Sklep o imenovanju Komisije OS za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin
12/10
Stran: 203
Sklep o začasni popolnitvi sestave delovnih teles občinskega sveta
4/11
Stran: 112
Sklep o seznanitvi z obvestilom župana o prenehanju mandata člana občinskega sveta gospoda Valentina Kolenca
4/11
Stran: 113
Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si