www.trzin.si/Občinski svet/Naslednja seja
Sreda, 4.marec 2015

Naslednja seja - 4. redna seja

Zapisnik:

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Datum: 11.2.2015

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
4. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 11. februarja 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnikov 3. redne in 1. izredne seje občinskega sveta predlagam naslednji


DNEVNI RED:

0. Zapisnik 1. izredne seje, z dne 08.01.2015
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - prva obravnava
2. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči
3. Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2015
4. Sklep poslovniške narave glede snemanja sej občinskega sveta Občine Trzin
6. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2015 in predlog Cenika za Odsev za leto 2015
7. Poročilo o izvrševanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2014
8. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2015
9. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2015
10. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2014
11. Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2014
12. Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2014
13. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2015 in 2016
14. Volitve in imenovanja
15. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, gospa Irena KARČNIK, k 1. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- člani občinske uprave Občine Trzin.Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si