www.trzin.si/Občinski svet/Naslednja seja
Četrtek, 3.september 2015

Naslednja seja - 7. redna seja

Zapisnik:

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Datum: 3.6.2015

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/20, 84/10 odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
7. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 03. junija 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 6. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji


DNEVNI RED:

2. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju družbe JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2014
3. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2014; Osnovne šole Roje za leto 2014; Knjižnice Domžale za leto 2014; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2014 in Glasbene šole Domžale za leto 2014
4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Poročilo o izvedeni čistilni akciji "Očistimo Trzin 2015"
7. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2014
8. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov za območje Občine Trzin - prva obravnava
9. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale

Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez Svoljšak in ga. Andreja Heine, koordinatorica za Program Svit, k 1. točki,
- direktorica JP CČN Domžale - Kamnik, ga. Marjeta Stražar, k 2. točki,
- ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena Mazi Golob; ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca Bogataj, ravnatelj Glasbene šole Domžale, g. Miran Juvan; direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara Zupanc Oberwalder in direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora Torkar;
- odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega
- člani občinske uprave Občine Trzin.Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si