Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
www.trzin.si/Občinski svet/Naslednja seja
Sobota, 22.november 2014

Naslednja seja - 2. redna seja

Zapisnik:

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Datum: 3.12.2014

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09,51/10 in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
2. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 03. decembra 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 1. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta
2. Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta
3. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Trzin
3.1. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja
3.2. Sklep o imenovanju predsednika in članovOdbora za finance in premoženje
3.3. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo in kohezijo
3.4. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo
3.5. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor
3.6. Sklep o imenovanju predsednika in čalnov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev
3.7. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev
3.8. Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za mlade
3.9. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za pobude, vloge in pritožbe
3.10. Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije
3.11. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine
4. Seznanitev občinskega sveta Občine Trzin z imenovanjem podžupana Občine Trzin
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- ga. Biserka Čičerov, predsednica Občinske volilne komisije,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si