Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
www.trzin.si/Občinski svet/Naslednja seja
Petek, 18.april 2014

Naslednja seja - 29. redna seja

Zapisnik:

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Datum: 16.4.2014

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
29. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 16. aprila 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 28. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Predlog cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2014 in Poslovno poročilo Centra za socialno delo Domžale za leto 2013
2. Poročilo glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila
3. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice: Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2013
5. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014
5.1. Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik
5.2. Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin - hitri postopek
7. Obravnava in sprejem usklajenega predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče
8. Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 - 2020 - prva obravnava
9. Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 - 2017 - predlog
10. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2013
11. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2013
12. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2014
13. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
14. Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami
15. Sklep glede predstavitve kandidatov oziroma list kandidatov v času volilne kampanje v okviru oddaje Trzinski tednik
16. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin
17. Seznanitev s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad upravnim poslovanjem in dodeljevanju sredstev
18. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
19. Volitve in imenovanja: Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in predsednika Nadzornega odbora Občine Trzin

Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- direktorica Centra za socialno delo Domžale, ga. Tanja Amon, k 1. točki dnevnega reda,
- vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, gospa Irena KARČNIK, k 3. točki dnevnega reda,
- Direktorica JP CČN Domžale - Kamnik, d.o.o., ga. Marjeta STRAŽAR, k 5.1 točki dnevnega reda,
- g. Igor MARTINŠEK, Terragis, d.o.o., k 6. točki dnevnega reda,
- g. Gregor RUTAR, Atelje Arkus,d.o.o., k 7. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.

Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si