Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
www.trzin.si/Občinski svet/Naslednja seja
Četrtek, 23.oktober 2014

Naslednja seja - 2. izredna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Datum: 9.6.2014

Na osnovi 35. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 in 40/12 ZUJF), 26. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 42. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
2. izredno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v ponedeljek, 09. junija 2014 ob 18.00 uri v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin

Po ugotovitvi sklepčnosti predlagamo naslednji


DNEVNI RED:

1. Zahteva za ponovno obravnavo prilagoditve cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- člani Nadzornega odbora,
- direktor Javnega kumunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., g. Fatur,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin,
- župan Občine Trzin.Naslednja seja - 30. redna seja

Zapisnik:

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Datum: 11.6.2014

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10 Odl US in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
30. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 11. junija 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 29. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2013
2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta CT 5/1 brodišče in merilih za odmero komunalnega prispevka - hitri postopek
3. Predlog Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 - druga obravnava
4. Lokalni energetski koncept Občine Trzin - Novelacija 2014
5. Poročilo o izvedeni čistilni akciji Očistimo Trzin 2014
7. Seznanitev s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu in Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2013
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin - hitri postopek
9. Seznanitev z Letnim poročilom družbe JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik, d.o.o. za leto 2013
10. Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2013; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2013; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2013 in Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2013
11. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2013; Osnovne šole Roje za leto 2013; Knjižnice Domžale za leto 2013; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2013 in Glasbene šole Domžale za leto 2013
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Trzin - hitri postopek
13. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014
14. Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin
15. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin
16. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- predstavnika podjetja Ipsum, okoljske investicije, d.o.o., g. Ivo KEJŽAR, in g. Gregor ŠULIGOJ, k 2. točki,
- predstavnik RRA LUR, g. Roman MEDVED, k 3. točki,
- direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez SVOLJŠAK in ga. Andreja HEINE, koordinatorica za Program Svit, k 6. točki,
- direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Irena GRIČAR, k 7. točki dnevnega reda,
- g. Igor MARTINŠEK, Terragis, d.o.o., k 8. točki dnevnega reda,
- direktorica JP CČN Domžale - Kamnik, d.o.o., ga. Marjeta STRAŽAR, k 9. točki,
- predstavniki podjetja JKP Prodnik, d.o.o., k 10. točki (g. Aleš STRAŽAR, g. Matej KOVAČIČ in ga. Ingeborg WASCHL),
- ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena MAZI GOLOB; ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca BOGATAJ; v.d. ravnatelj GŠ Domžale, g. Miran JUVAN; direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora TORKAR,k 11. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si