Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
www.trzin.si/Občinski svet/Naslednja seja
Sobota, 25.oktober 2014

Naslednja seja - 1. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Datum: 5.11.2014

Na osnovi 15. b in 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
1. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 05. novembra 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

V skladu s 15. b členom Zakona o lokalni samoupravi konstitutivno sejo vodi najstarejši član občinskega sveta.

Po ugotovitvi sklepčnosti predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trzin o izidu volitev občinskih svetnikov in o izidu volitev župana v Občini Trzin
2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
5. Slovesna izjava
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Vabljeni:

- novo izvoljeni člani občinskega sveta,
- novo izvoljeni župan,
- člani Občinske volilne komisije,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si