www.trzin.si/Občinski svet/Naslednja seja
Ponedeljek, 27.april 2015

Naslednja seja - 6. redna seja

Zapisnik:

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Datum: 22.4.2015

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
6. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 22. aprila 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 5. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2013 in leto 2014
2. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinski inšpektorat in redarstvo" za leto 2014
3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - druga obravnava
7. Pravilnik o izplačilu avtorskih honorarjev in sejnin urednika in članov uredniškega odbora
8. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
9. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2015
10. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016
11. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Odsev; Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika ter članov in namestnikov Občinske volilne komisije; Sklep o soglasju k imenovanju gospoda Marka Juvana iz Občine Mengeš za skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale
12. Razširitev dnevnega reda: Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- komandir Policijske postaje Domžale, g. Metod VIDMAR, k 1. točki dnevnega reda,
- vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, gospa Irena KARČNIK, k 1. in 2. točki dnevnega reda,
- odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- člani občinske uprave Občine Trzin.Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si