www.trzin.si/Občinski svet/Naslednja seja
Petek, 27.marec 2015

Naslednja seja - 5. redna seja

Zapisnik:

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Datum: 24.3.2015

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
5. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v torek, 24. marca 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 4. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - druga obravnava
2. Spremembe in dopolnitve Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin
3. Predlog cene za socialno varstveno storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2015" in Poslovno poročilo Centra za socialno delo Domžale za leto 2014
4. Predlog cene za socialno varstveno storitev "pomoč na domu", Letno poročilo in Poročilo Centra aktivnosti Trzin za leto 2014
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Sprememba Letnega programa športa v občini Trzin za leto 2015
7. Seznanitev s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin
8. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2015
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - prva obravnava
10. Seznanitev s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2014
11. Sprememba Kadrovskega načrta Občine Trzin za proračunski leti 2015 in 2016
12. Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika ustanovitelja v komisijo za sprejem otrok v vrtec
13. Razširitev dnevnega reda: Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016

Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- predstavnica Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, gospa Tatjana ZUPAN BUBALO, k 1. točki dnevnega reda,
- ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena MAZI GOLOB, k 2. točki dnevnega reda,
- direktorica Centra za socialno delo Domžale, ga. Tanja AMON, k 3. točki dnevnega reda,
- direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Irena GRIČAR, k 4. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- člani občinske uprave Občine Trzin.Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si