www.trzin.si/Občinski svet/Naslednja seja
Torek, 23.december 2014

Naslednja seja - 3. redna seja

Zapisnik:

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Datum: 17.12.2014

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
3. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 17. decembra 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 2. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Predhodno mnenje Občinskega sveta Občine Trzin k Strateškemu načrtu javnega zavoda Knjižnica Domžale za obdobje 2014 - 2019
2. Seznanitev s Končnima poročiloma Nadzornega odbora
4. Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2015 - 2018
5. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Trzin
6. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišlča za leto 2015 v Občini Trzin
7.3. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016
8. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trzin v obdobju januar - marec 2015
9. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin
10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin; Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin
11. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER, direktorica Knjižnice Domžale, k 1. točki dnevnega reda,
- ga. Katarina KADUNC, predsednica prejšnjega nadzornega odbora, k 2. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si