Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
T: 01 564 45 44 | F: 01 564 17 72
info@trzin.si
www.trzin.si/Objava namer
Sreda, 16.april 2014

Objava namer

9.4.2014 -

Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,  75/12 in 47/13) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Trzin objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo lesa na panju – sanitarna sečnja po žledolomu na gozdnih zemljiščih, ki so v izključni lasti Občine Trzin in se nahajajo na območju k.o. Trzin,  po Generalni odločbi o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v žledolomu oziroma snegolomu št. 3408-04-2145-C007/14 z dne 3. 2. 2014, ki jo je izdala Krajevna enota ZGS Domžale.Kupoprodajna pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Trzin.Vse pravice pridržane © 2014 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si