NAČRT ODSTRANJEVANJA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN V OBČINI TRZIN.

ZLOŽENKE:

Japonski dresnik

Navadna barvilnica

Zlata rozga

Žlezava nedotika

Karta območij ITV