Program razvoja podeželja

 LAS Za mesto in vas

 

Naziv projekta: Panorama app petih občin

Povzetek: V okviru projekta bodo Občine Medvode, Mengeš, Vodice, Komenda in Trzin naredile korak naprej na področju digitalizacije in informativne vsebine, ki so objavljene na enostavnem spletnem portalu www.odmestadovasi.si, prenesle v sodobno aplikacijo za mobilne telefone, ki bo pomenila novo uporabniško izkušnjo za vse obstoječe in bodoče uporabnike aplikacije. Projekt bo omogočil pripravo preglednih digitalnih panoramskih zemljevidov in promocijskih filmov za najbolj prepoznavne lokacije posamezne občine. Namen projekta je najti nove skupine obiskovalcev in sočasno že obstoječim obiskovalcem omogočiti sodobno in tehnološko napredno možnost seznanjanja s turističnimi, kulinaričnimi in kulturnimi informacijami v regiji.

Cilji: večja prepoznavnost turističnih in kulturnih znamenitosti na področjih petih občin; sodobna, inovativna in trajnostna oblika digitalizacije promocije turističnih, gostinskih in kulturnih znamenitosti v regiji; spodbujanje lokalnega prebivalstva k pohodništvu, kolesarjenju in aktivnim sprehodom; zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj kulturnega ustvarjanja in ohranjanje kulturne dediščine lokalnega okolja; večja vključenost mladih v spoznavanje turističnih in kulturnih znamenitosti regije.

Glavne dejavnosti: snemanje lokacij potrebnih za digitalne oblike; urejanje video posnetkov, besedil zgibank in drugega promocijskega materiala; priprava besedil in usklajevanje besedil z dejanskimi potrebami ciljnih skupin; celovito sodelovanje z izvajalcem, ki vsebuje predvsem naslednja področja: vsebine, besedila, posredovanje informacij v zvezi s pohodniškimi in kolesarskimi potmi, kulturnimi prireditvami in turističnimi ter gostinskimi zmogljivostmi, oblikovanje materialov, glasbena oprema, grafični in fotografski materiali, kartografija, itd.).

Pričakovani rezultati: vzpostavljena dodatna digitalna lokalna infrastruktura, projekt digitalnega panoramskega zemljevida in mobilne aplikacije; bolj zdravo in aktivno življenje prebivalcev petih občin; boljša promocija prednosti lokalnega okolja za prebivalce petih občin.

Partnerji projekta: Vodilni partner: Občina Medvode, partnerji: Občina Trzin, Občina Komenda, Občina Mengeš, Občina Vodice.

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

57.628,00 EUR

38.619,00 EUR

19.009,00 EUR

 

Naziv projekta: Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana

Povzetek: Namen projekta je celovita ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana. Občina Trzin ima na območju ob cerkvi sv. Florijana neurejeno infrastrukturo. Z izvedbo projekta želi Občina Trzin urediti obstoječo občinsko cesto od križišča pri župnišču do križišča pri parkirišču OŠ Trzin, in sicer z obnovo cestišča, odvodnjavanja, javne razsvetljave, parkirišč in enostranskega hodnika za pešce ter zasaditi nov drevored. Hkrati se v sklopu projekta ponovno vzpostavi staro pot, ki je potekala za cerkvijo sv. Florijana. Po podatkih Župnije Trzin je pot bila že v letih 1725-33, saj je, kot je navedeno zgoraj, bila prva gotska cerkev obrnjena nasprotno od sedanje tako, da je bil vhod pod zvonikom. Pot je bila zaraščena vse do letošnjega poletja. Pri sečni gozda za cerkvijo so jo vzpostavili za namen vlake. Občina Trzin želi pot urediti v pešpot in tako celotno urediti območje ob cerkvi sv. Florijana. Z izvedbo projekta na območju zavarovane sakralne stavbne dediščine bodo izboljšani bivalni pogoji v tem delu naselja, povečano število obiskovalcev vaškega jedra, omogočena izvedba večjega števila prireditev in ohranjanje kulturne identitete Trzina. Z izvedbo projekta bomo zadostili predvsem predpisom Republike Slovenije o ohranjanju kulturne dediščine. Vizija ureditve starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana je, da postane osrednje in odprto središče dogajanja, življenja in druženja vseh generacij v Trzinu. Cilj takšnega središča je, da vanj pritegnemo mlado generacijo, člane društev, prijatelje, družine. Vaško jedro naj tako postane mesto, kamor bodo z veseljem prihajali vsi domačini, ne glede na starost, spol, prepričanje, status,.... To naj bo prostor, ki bo povrnil vaški skupinski duh, ki so ga vasi nekdaj imele.

Cilji: razvoj in nadgradnja manjše osnovne lokalne infrastrukture; zagotavljanje kakovostnega življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja otrok in mladostnikov; spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja.

Glavne dejavnosti: Z izvedbo projekta želi Občina Trzin urediti obstoječo občinsko cesto od križišča pri župnišču do križišča pri parkirišču OŠ Trzin, in sicer z obnovo cestišča, odvodnjavanja, javne razsvetljave, parkirišč in enostranskega hodnika za pešce ter zasaditi nov drevored. Hkrati se v sklopu projekta ponovno vzpostavi staro pot, ki je potekala za cerkvijo sv. Florijana.

Pričakovani rezultati: razvoj in nadgradnja manjše osnovne lokalne infrastrukture (1); zagotavljanje kakovostnega življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja otrok in mladostnikov (5); spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja (5).

Vodilni partner: Občina Trzin

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/

Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

247.039,47 EUR

99.999,75 EUR

147.039,72 EUR

 

 

Naziv projekta: Muzej na prostem

Povzetek: Občina Trzin in partner v projektu Turistično društvo Kanja Trzin sta bila uspešna v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za ureditev Muzeja na prostem. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-181/2018/4 z dne 3.8.2020 odobrena nepovratna sredstva v višini 40.436,29 EUR. V okviru operacije bomo odkupili nepremičnino na kateri stoji dobro ohranjen toplar, ga obnovili v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ter pod njim in v njegovi okolici uredili muzej z motivom stare kmetijske tehnike. Različna orodja, pripomočke iz starih kmečkih časov bomo s pomočjo strokovno usposobljenega restavratorja obnovili in jih razstavili v okviru muzeja.

Cilji: razvijanje in oblikovanje novih turističnih produktov v občini; oživljanje vaškega jedra z razvojem infrastrukture in programskih vsebin; trajnostno upravljanje, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine; povečanje pestrosti in izboljšanje kakovosti storitve za ranljive skupine.

Glavne dejavnosti: odkup nepremičnine na kateri stoji toplar z namenom ohranjanja kulturne dediščine; strokovna obnovitev in ohranitev enega izmed redkih toplarjev v okolici; več restavriranih kosov muzejske zbirke; sodobna prezentacija, revitalizacija in promocija starih kmetijskih tehnik; strokovni pedagoški program za vse generacije, muzejske demonstracije in delavnice na temo domače obrti, kmečkih opravil, kulturnega izročila, varstva narave in zaščite ranljivih skupin.

Pričakovani rezultati: ohranitev in predstavitev arhitekturne in kulturne dediščine Trzina; obogatitev in razširitev kulturne in turistične ponudbe v občini; medgeneracijsko povezovanje med različnimi udeleženci in prenos znanj; aktivnejše ranljive skupine; edini muzej na prostem v bližnji okolici.

Partnerji projekta: Vodilni partner: Občina Trzin, partner: Turistično društvo Kanja Trzin

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

92.793,68 EUR

40.436,29 EUR

52.357,39 EUR

 

Naziv projekta: Ureditev otroških igrišč

Povzetek: Občina Trzin in Občina Vodice sta bili uspešni v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za ureditev otroških igrišč v obeh občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-51/2018/7 z dne 14.2.2019 odobrena nepovratna sredstva v višini 49.642,32 EUR. Otroška igrišča bodo opremljena z novimi certificiranimi igrali in varnostnimi podlogami, ki bodo zagotavljala varnost pri igri. Z nabavljenimi igrali bomo dopolnili otroška igrišča z modernejšimi igrali, ki bodo zaradi pripadajočih varnostnih podlog omogočala brezskrbno igro mlajših generacij. Igrala bodo postavljena na štirih lokacijah v občini Trzin (Med bloki T-3, Reboljeva ulica, ŠRP Mlake in IOC) in štirih lokacijah v občini Vodice (Zapoge, Repnje, Utik in Selo pri Vodicah).

Cilji: Razvoj infrastrukture in programskih vsebin v vaških jedrih; zagotovitev kapacitet, ki bodo zadovoljile večino ciljne populacije; povečanje možnosti za gibanje, zagotavljanje kakovostnega življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja otrok in mladostnikov; omogočanje skupnega aktivnega preživljanja prostega časa otrok in staršev bliže domu.

Glavne dejavnosti: Cilji bodo doseženi s samo postavitvijo igral in varnostnih podlog, dodatno pa bodo ob uvajanju igral v uporabo, organizirani tudi vsaj dve delavnici, kjer bodo s pomočjo društev, šole in animatorjev, uporabnikom, predvsem pa otrokom predstavljeni varni načini uporabe igral, staršem pa bo predstavljen pomen druženja in ohranjanja osebnih stikov v vaških jedrih. Obe občini bosta organizirali tudi dneve iger, kjer bodo otroci obiskali otroška igrišča v sosednjih občinah in spoznali tudi druge znamenitosti kraja itd.

Pričakovani rezultati: Povečanje obiskovanosti otroških igrišč v obeh občinah; povečanje aktivnega življenjskega sloga; zmanjšanje igre in druženja ob prometnicah, ki pomenijo veliko nevarnost zaradi prometa; obogatena ponudba prostočasnih oziroma športnih dejavnostih otrok.

Partnerji projekta: Vodilni partner: Občina Trzin, partner: Občina Vodice

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

93.174,82 EUR

49.642,32 EUR

43.532,50 EUR

 

 

Naziv projekta: Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

Povzetek: Občine Mengeš, Vodice, Domžale, Komenda, Trzin in Medvode so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za projekt »Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma« v vseh naštetih občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-178/2017/9 z dne 27. 11. 2018 odobrena nepovratna sredstva v višini 5.190,00 EUR. Občine v sodelovanju vzpostavljajo skupni spletni portal, z namenom spodbujanja turizma, športa in kulturnega udejstvovanja krajanov in obiskovalcev njihovih krajev. Na portalu bodo najbolj izpostavljene točke vredne obiska v posamezni občini, ki se bodo povezovale prek tematskih sklopov.

Cilji:  Cilj je postaviti spletni portal, na katerem bo predstavljenih vseh šest občin, pri vsaki pa bo izpostavljenih najbolj prepoznavnih 5 turistično-športno-kulturnih točk. Spletni portal bo omogočal, da bo obiskovalec spletne strani lahko izbral iz celotnega območja šestih občin le bodisi izrazito kulturne točke (muzeji, razstave ipd.) bodisi izrazito turistične točke (naravne znamenitosti, izletniške točke ipd.) ali pa si bo zbral točke, ki so primerne za družinski izlet, za športno udejstvovanje ipd. Spletni portal bomo zasnovali tako, da bo kar najširši krog ljudi našel željeno informacijo.

Glavne dejavnosti: Sodelovanje z izdelovalcem spletnega portala z zagotavljanjem informacij in slikovnega gradiva, hkrati pa bo fotograf poskrbel za fotografije vseh tridesetih točk, ki jih bodo občine želele izpostaviti (šest občin, vsaka po pet točk). Ko bo portal pripravljen za objavo na spletu, bom tudi izdana zgibanka s predstavitvijo portala in izbranih točk.

Pričakovani rezultati: Namen operacije »Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma« je povezati območje šestih občin (Medvode, Vodice , Komenda, Mengeš, Trzin in Domžale) oz. predvsem izpostaviti ključne obiska vredne točke v posamezni občini in s tem ponuditi posamezniku pestrejše življenje na turistično-športno-kulturnem področju. Verjamemo, da bo portal še bolj povezal območje šestih občin, omogočal bo pa tudi nadgradnjo, to je snovanje medobčinskih tematskih poti.

Partnerji projekta: Vodilni partner: Občina Medvode. Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda.

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

 Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

 7.058,58 EUR

5.190,00 EUR

1.868,60 EUR

 

Naziv projekta: Oživitev tržnic

Povzetek: Občina Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za operacijo Oživitev tržnic. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-175/2017/11 z dne 10.5.2018 odobrena nepovratna sredstva v višini 67.888,43 EUR. Operacija je namenjena večanju oz. širjenju ponudbe prodajalcev na tržnicah v posameznih občinah in s tem posledično tudi ozaveščanju lokalnega prebivalstva o večji dodani vrednosti domačih pridelkov.

Cilji: Projekt Oživitev tržnic je namenjen povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk. S povečanim številom stojnic in s tem tudi povečanim številom ponudnikov želimo povečati tudi število obiskovalcev na prostoru tržnic, ki so navadno umeščene v središču kraja. S tem bo kraj začel graditi svojo identiteto, večje število obiskovalcev pa je tudi osnova za organizacijo dogodkov in prireditev na tem prostoru.

Glavne dejavnosti: Cilji bodo doseženi s samim nakupom in postavitvijo tržnic v vaških jedrih ter organizacijami čim več dogodkov oz. prireditev, kjer bodo stojnice lahko uporabljali vsi zainteresirani ponudniki.

Pričakovani rezultati: Povečanje števila gospodarstev z na novo registrirano dopolnilno dejavnostjo, povečanje števila novih in izboljšanih programov, dogodkov in storitev, ozaveščanje lokalnega prebivalstva o zdravju, trajnostni način življenja in družbenega delovanja, razvoj in nadgradnja osnovne lokalne infrastrukture, izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev.

Partnerji projekta: Vodilni partner: Občina Medvode, partnerji: Občina Trzin, Občina Komenda, Občina Domžale, Občina Vodice, Občina Mengeš

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

 110.432,09 EUR

67.888,43 EUR

42.543,67 EUR

 

 

Naziv projekta: Stara hišna imena 

Povzetek: Občine Mengeš, Vodice, Komenda, Trzin in Medvode so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za projekt »Stara hišna imena« v vseh naštetih občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-174/2017/6 z dne 17. 04. 2018 odobrena nepovratna sredstva v višini 90.711,09 EUR. Hišna imena so del nesnovne kulturne dediščin slovenskega podeželja. Namen projekta je ohraniti in okrepiti del kulturne identitete vključenih krajev, saj so hišna imena odraz življenja in dela ljudi v nekem prostoru. S projektom želimo okrepiti zavedanje lokalnega prebivalstva o njihovi nesnovni kulturni dediščini, ki ustvarja identiteto ljudi. Tekom zbiranja hišnih imen bo izkoriščen endogeni potencial in ustvarjen medgeneracijski most, ki bo znanje in vedenje o obravnavani temi prenesel na mlajše, da bo zagotovljen prenos dediščine v takšni obliki, da bo le-ta živela naprej v pristni obliki. Z obeležitvijo hišnih imen bo dosežena ohranitev in ponovna oživitev nesnovne kulturne dediščine ne samo v hišnih imenih, temveč tudi v splošnem zavedanju o pomenu ohranjanja ustnih izročil in narečij.

Cilji: Cilj projekta je zbrati in obeležiti hišna imena v 29-ih naseljih petih občin. V njih bo identificiranih najmanj 800 hišnih imen, izvedenih najmanj 10 srečanj z domačini na lokalnem nivoju, izdanih najmanj 5 publikacij, na terenu pa s hišnimi imeni označenih najmanj 400 domačij. Cilji projekta so skladni s ciljem Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino »LAS Za mesto in vas«: Zagotoviti pogoje in izvajanje in razvoj kulturnega ustvarjanja in ohranjanje kulturne dediščine lokalnega okolja – cilj navaja ohranjanje in spodbujanje nematerialne kulturne dediščine, med drugimi z ohranjevanjem in negovanjem krajevnih in ledinskih imen, lokalnih šeg in navad.

Glavne dejavnosti: S skupnim javnim naročilom se izvede izbor skupnega zunanjega izvajalca. Vodilni partner bo odgovoren za komunikacijo z vodilnim partnerjem LAS, pripravo poročil ter izplačilo programskih sredstev projektnim partnerjem. Tekom projekta bosta sklicana najmanj dva sestanka projektnih partnerjev. Vsi projektni partnerji bodo skrbeli za izvedbo in spremljanje projekta na svojem območju. Po izboru skupnega strokovnega izvajalca projekta bodo z njim sodelovali, nadzirali njegovo delo in posredovali vodilnemu partnerju vso potrebno dokumentacijo za pripravo poročil.

Pričakovani rezultati: Projekt bo imel pozitiven vpliv na območje LAS Za mesto in vas, saj bo z enotno temo in enotnim pristopom združil območja v petih občinah, okrepil lokalno kulturo in tradicionalno identiteto za boljšo dobrobit in povezanost območja. S tem bo posredno, v določeni meri pa tudi neposredno (npr. označitev domačij) poskrbel za povečanje konkurenčnosti in privlačnosti območja.

Partnerji projekta: Vodilni partner: Občina Vodice. Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin.

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

39.450,00 EUR

24.793,04 EUR

14.656,96 EUR

 

 

Naziv projekta: Zgodbe naših mokrišč 

Povzetek: Občine Mengeš, Vodice, Medvode in Trzin, Zavod RS za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za operacijo Zgodbe naših mokrišč. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-179/2017/13 z dne 29. 10.2018 odobrena nepovratna sredstva v višini 99.915,25 EUR. Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Medvode in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.

Cilji: izboljšati stanje 4 lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom s konkretnimi terenskimi aktivnostmi, ureditev 4 lokalnih mokrišč z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave ter z namenom usmerjanja obiskovalcev, povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč v širokem spektru starostnih in interesnih skupin lokalnega prebivalstva z organizacijo najmanj 20 dogodkov, izobraževalnega programa za lokalne vodnike ter obsežnim promocijskim materialom, poseben poudarek nameniti izobraževanju ter krepitvi pozitivnega odnosa otrok in mladine do narave, ter prispevati k njihovem zdravem razvoju v kakovostnem bivalnem okolju z izvedbo najmanj 16 izobraževalnih in doživljajskih aktivnosti na lokalnih mokriščih ter izvedbo dolgoročnejšega izobraževalnega programa »Mladi naravovarstvenik-varuh mokrišč« v sodelovanju z OŠ Mengeš, prav tako pa za dolgoročno ohranjanje lokalnih mokrišč spodbuditi sodelovanje deležnikov različnih sektorjev in civilne družbe, ter tudi zagotoviti prepoznavnost in promocijo projekta in programa CLLD.

Glavne dejavnosti: Izvedba konkretnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopenskih in rastlinskih vrst na naravovarstvenih območjih, postavitev infrastrukturnih objektov (igral, interaktivnih tabel, opazovalnic), usposabljanje lokalnih vodnikov, izobraževanje mlajše populacije v okviru programa “Mladi naravovarstvenih – varuh mokrišč”, izvedba fotografsko-likovnega in rokodelskega natečaja na temo mokrišč, promocija projekta z objavami v medijih in izdajo publikacij.

Pričakovani rezultati: zmanjšanje števila invazivnih tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst na naravovarstvenih območjih, postavljeni infrastrukturni objekti, usposobljeni lokalni vodniki in mladi naravovarstveniki, ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč, izdane publikacije.

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Mengeš  Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Trzin, Osnovna šola Mengeš, Zavod RS za varstvo narave in Občina Medvode

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

 166.592,71 EUR

99.915,25 EUR

66.677,46 EUR

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

 

Naziv projekta: Mreža poti LAS

Povzetek: Občine Mengeš, Vodice, Domžale, Komenda, Trzin in Medvode so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za ureditev mreže kolesarskih poti v vseh naštetih občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-180/2017/9 z dne 29. 10. 2018 odobrena nepovratna sredstva v višini 90.711,09 EUR. Omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti se razprostira na območju naštetih šestih občin. Omogoča trajnostne oblike mobilnosti krajanov na ravni dnevnih migracij (prevoz v službo, šolo, dnevni opravki) pa tudi zdravo in aktivno preživljanje prostega časa. Neposredno prispeva tudi k spodbujanju turističnega razvoja na območju, saj omogoča različne izbire rekreativnih poti ter dostop do pomembnih kulturnih, naravnih in drugih zanimivosti v regiji, ki so zanimive tudi za obiskovalce.

Cilji: Cilj projekta je vzpostavitev mreže privlačnih in varnih kolesarskih poti na območju LAS »Za mesto in vas« v skupni dolžini 64.372 m, vključuje tudi postavitev ustrezne kolesarske infrastrukture - prometno signalizacijo z usmerjevalnimi tablami, talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev in informacijskimi tablami. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste. 

Glavne dejavnosti: Z analizo vključiti kolesarske poti v obstoječi promet za večanje trajnostne mobilnosti. Obstoječe kolesarske poti posodobiti in med seboj povezati, opremiti z ustrezno infrastrukturo: usmerjevalne in informacijske table, talne označbe, odseki kolesarskih poti, ki so ločeni od ostalega prometa.

Pričakovani rezultati: Kolesarske poti bodo prispevale k izboljšanju povezljivosti med naselbinskimi središči v regiji, zmanjšanju potovalnih časov med regijami, odpravi zastojev oziroma slabše pretočnosti, zmanjšanju porabe energije, zmanjšanju okoljske obremenitve, spodbujanju okolju prijaznejših načinov prometa. Poleg tega bo z projektom izboljšana ponudba športnih, rekreacijskih in drugih storitev na območju LAS, projekt pa hkrati spodbuja zdrav in aktiven življenski slog pri lokalnem prebivalstvu.

Partnerji projekta: Vodilni partner: Občina Domžale Ostali partnerji: Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice.

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

  150.630,66 EUR

90.711,09 EUR

59.919,57 EUR

 

 

     

 

 

Naziv projekta: Zgodbe naših mokrišč 

Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Mengeš in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom. Skupna vrednost projekta z DDV vseh partnerjev je slabih 170.000 € (od tega Trzin slabih 30.000 €), pričakovani znesek sofinanciranja celotnega projekta s strani EKSRP je 105.000 € (od tega Trzin slabih 20.000 €), vsota lastnih sredstev partnerjev je dobrih 60.000 € (od tega Trzin 10.000 €). V obdobju izvajanja operacije bi v Trzinu izvedli 9 akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopnih in vodnih rastlinskih in živalskih vrst, postavili bi dve leseni 3D igrali in interaktivno tablo v ŠRP Trzin, izvajali bi se naravoslovni dnevi o mokriščih z OŠ in delavnice z vrtci, izvedli pa bi tudi fotografski natečaj, skupno potujočo razstavo o mokriščih in poskrbeli za medijsko objavo in publikacije.

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Mengeš  Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Trzin, Osnovna šola Mengeš, Zavod RS za varstvo narave in Občina Medvode

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.