LAS

 

 

 

Naziv projekta: Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

Občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin vzpostavljajo skupni spletni portal, z namenom spodbujanja turizma in kulturnega udejstvovanja krajanov in obiskovalcev njihovih krajev. Na portalu bodo najbolj izpostavljene točke vredne obiska v posamezni občini, ki se bodo povezovale prek tematskih sklopov. Obiskovalec spletne strani bo lahko izbral bodisi izrazito kulturne točke (muzeji, razstave ipd.) bodisi izrazito turistične točke (naravne znamenitosti, izletniške točke ipd.) oziroma točke, ki so primerne za družinski izlet, za športno udejstvovanje ipd.

Spletni portal projekta Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma bo omogočal tudi nadaljnje povezovanje območij šestih občin, in snovanje medobčinskih tematskih poti.

Partnerji projekta Vodilni partner: OBČINA MEDVODE Ostali partnerji: OBČINA VODICE, OBČINA MENGEŠ, OBČINA TRZIN, OBČINA DOMŽALE, OBČINA KOMENDA

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

 

 Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

 7.058,58

5.190

1.868,60

 

Naziv projekta: Oživitev tržnic

V občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin se bodo tržnice okrepile z dodatnimi stojnicami, ki bodo razširile ponudbo prodajalcev in spodbujale kroženje ponudnikov na tržnicah v različnih občinah.

Oživitev tržnic je namenjena povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk.

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Medvode Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Vrednost  projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

 110.432,09

67.888,43

42.543,67

 

Naziv projekta: Stara hišna imena 

Kulturno dediščino slovenskega podeželja predstavljajo tudi stara hišna imena, ki odražajo življenje in delo ljudi v nekem prostoru. Projekt krepi splošno zavedanje ljudi o pomenu ohranjanja ustnih izročil in narečij ter ustvarja medgeneracijski most z mlajšo generacijo, da bo dediščina lokalnih krajev živela še naprej v pristni obliki.

Projekt Stara hišna imena obeležuje najmanj 800 hišnih imen v devetindvajsetih naseljih petih občin. Izvedenih bo najmanj 10 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdanih 5 publikacij.

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Vodice Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

39.450,00 EUR

24.793,04 EUR

14.656,96 EUR

 

Naziv projekta: Zgodbe naših mokrišč 

Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Mengeš in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom. Skupna vrednost projekta z DDV vseh partnerjev je slabih 170.000 € (od tega Trzin slabih 30.000 €), pričakovani znesek sofinanciranja celotnega projekta s strani EKSRP je 105.000 € (od tega Trzin slabih 20.000 €), vsota lastnih sredstev partnerjev je dobrih 60.000 € (od tega Trzin 10.000 €). V obdobju izvajanja operacije bi v Trzinu izvedli 9 akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopnih in vodnih rastlinskih in živalskih vrst, postavili bi dve leseni 3D igrali in interaktivno tablo v ŠRP Trzin, izvajali bi se naravoslovni dnevi o mokriščih z OŠ in delavnice z vrtci, izvedli pa bi tudi fotografski natečaj, skupno potujočo razstavo o mokriščih in poskrbeli za medijsko objavo in publikacije.

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Mengeš  Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Trzin, Osnovna šola Mengeš, Zavod RS za varstvo narave in Občina Medvode

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

29.710,78 EUR

19.314,36 EUR

10.396,42 EUR

 

Naziv projekta: Mreža poti LAS

Omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti se razprostira na območju šestih občin. Omogoča trajnostne oblike mobilnosti krajanov ter spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Neposredno prispeva tudi k spodbujanju turističnega razvoja na območju, saj omogoča različne izbire rekreativnih poti ter dostop do naravnih in kulturnih zanimivosti na območju. 

V okviru projekta Mreža poti LAS je predvidena ustrezna označitev poti s prometno signalizacijo in talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste. 

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Domžale Ostali partnerji: Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Vrednost   projekta

Skupna vrednost (eur)

Sofinanciran delež (eur)

Lastna sredstva (eur)

  150.630,66    EUR

93.411,03  EUR

57.219,63 EUR

 

 

     

 

 

Naziv projekta: Zgodbe naših mokrišč 

Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Mengeš in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom. Skupna vrednost projekta z DDV vseh partnerjev je slabih 170.000 € (od tega Trzin slabih 30.000 €), pričakovani znesek sofinanciranja celotnega projekta s strani EKSRP je 105.000 € (od tega Trzin slabih 20.000 €), vsota lastnih sredstev partnerjev je dobrih 60.000 € (od tega Trzin 10.000 €). V obdobju izvajanja operacije bi v Trzinu izvedli 9 akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopnih in vodnih rastlinskih in živalskih vrst, postavili bi dve leseni 3D igrali in interaktivno tablo v ŠRP Trzin, izvajali bi se naravoslovni dnevi o mokriščih z OŠ in delavnice z vrtci, izvedli pa bi tudi fotografski natečaj, skupno potujočo razstavo o mokriščih in poskrbeli za medijsko objavo in publikacije.

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Mengeš  Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Trzin, Osnovna šola Mengeš, Zavod RS za varstvo narave in Občina Medvode

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.