Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vključuje preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij, organov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov in drugih porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor šteje 5 članov. V tem mandatu ga sestavljajo:

  1. Marcel KOPROL, predlagatelj SDS OO Trzin
  2. Blanka JANKOVIČ, predlagatelj Lista združeni Trzin
  3. Maja PRAH, predlagatelj Lista Trzin je naš dom
  4. Tomaž URBANČIČ, predlagatelj Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in sokrajani
  5. /

Kontakt: nadzorni.odbor@trzin.si

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin pdf.

Povezava na objave Nadzornega odbora Občine Trzin http://www.trzin.si/sl/content/obcinski-predpisi.html?techdoc_id=4&article_id=811.