2018 

 

Poročilo o izidu volitev župana v Občini Trzin 18. novembra 2018

Poročilo o izidu volitev občinskih svetnikov v Občini Trzin 18. novembra 2018

Statistika volivcev (po spolu, starostni skupini, tipu državljanstva)

 

Povezava na spletno stran Ministrstva za javno upravo, kjer bo mogoče spremljati vnose kandidatur oziroma kandidatnih list, po opravljenem glasovanju pa tudi rezultate volitev po posameznih občinah https://volitve.gov.si/lv2018/.

 

Dopolnjeno navodilo NUK z novo povezavo za oddajo predvolilnih plakatov

 

Obvestilo NUK organizatorjem VK glede posredovanja obveznih izvodov izdanega predvolilnega gradiva

 

1. Seznam kandidatov za župana občine Trzin za lokalne volitve 18. novembra 2018

2. Seznam list kandidatov za volitve v občinski svet občine Trzin, ki bodo 18. novembra 2018

3. Obvestilo OVK OT predstavnikom list kandidatov o dežurni številki OVK OT za vlaganje ugovorov po 96.a členu ZLV zoper sestavo list kandidatov, objavljenih na spletni strani OT

 

Pojasnilo MJU z dne 12. 10.2018 glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbPri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.

Obvestilo OVK OT glede posredovanja predlogov kandidatov za člane VOLILNIH ODBOROV

V zvezi z objavljenim pozivom OVK za posredovanje predlogov za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov za LV 2018 OVK OT poudarja, da se bodo za pravočasne šteli predlogi, ki bodo prispeli na sedež Občinske volilne komisije Občine Trzin, Mengeška cesta 22,  1236 Trzin najkasneje dne 13.9.2018. Kasneje prispelih predlogov OVK OT ne bo upoštevala.

Poziv in obrazce najdete spodaj.

Nina Bogataj, univ. dipl. prav., namestnica predsednice OVK OT

GLASOVANJE NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, do 14. 11. 2018 sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Trzin, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Obrazec za glasovanje na domu

 

GLASOVANJE PO POŠTI

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Trzin do 7. 11. 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Obrazec za glasovanje po pošti

 

PREDČASNO GLASOVANJE

 

ŠTEVILO POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV

 

 

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

V kolikor kandidaturo vlaga politična stranka, morajo biti kandidaturi obvezno priložena pravila stranke in zapisnik organa, ki je določil kandidaturo, skupaj s seznamom članov, ki so določili kandidaturo (lista prisotnih). Pri vlaganju kandidatur bodite prosimo pozorni na tč. 5.7.5. (t.i. "spolne kvote") in 5.7.6. (zahtevani podatki kandidatov) iz priloženih navodil DVK.

 

 

VOLITVE ŽUPANA

V kolikor kandidaturo za župana vlaga politična stranka, morajo biti kandidaturi obvezno priložena pravila stranke in zapisnik organa, ki je določil kandidaturo, skupaj s seznamom članov, ki so določili kandidaturo (lista prisotnih).

 

Rokovnik za Lokalne volitve 2018

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/navodila-in-rokovnik-lokalne-volitve-2018

Rokovnik!

 

Lokalne volitve 2018 - Obrazci za podporo volivcev povezava na spletno stran Državne volilne komisije 

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-podporo-volivcev-lokalne-volitve-2018

 

Na spletni strani Ministrstva za javno upravo – povezava http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/ so objavljene vse informacije in obvestila v zvezi z lokalnimi volitvami 2018.
 
Sklep o določitvi volišč in območij volišč v občini Trzin za redne volitve v Občinski svet Občine Trzin in volitve župana Občine Trzin v letu 2018
 
Poziv OVK za posredovanje  predlogov za imenovanje predsednikov, članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov za lokalne volitve 2018             

 

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/2018)  + priponka

Odlok o določitvi volilne enote v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/16) - povezava: http://www.trzin.si/sl/content/obcinski-predpisi.html?techdoc_id=4&article_id=891

Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami – volitve 2018 (Uradni vestnik OT, št. 4/18) - povezava: http://www.trzin.si/sl/content/obcinski-predpisi.html?techdoc_id=4&article_id=891

Pogoji za pridobitev plakatnih mest za potrebe volilne kampanje so določeni v Odloku o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 6/12) - povezava: http://www.trzin.si/sl/content/obcinski-predpisi.html?techdoc_id=4&article_id=24

 

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki na obrazcih, objavljenih v rubriki Lokalne volitve 2018, so potrebni za izvedbo opravil, vezanih na lokalne volitve skladno z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Zakonom o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17), Zakonom o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) in Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US). Pridobljeni podatki se bodo shranjevali skladno s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva. Občina Trzin bo hranila in varovala osebne podatke na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina Trzin ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

Podrobnejše informacije o tem, kako Občina Trzin ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov (DPO): Jerneja Merva, univ. dipl. prav., CIPP/E, e-pošta: info@dataofficer.si; Telefonska številka: 041/921-762.