Naslednja seja - 21. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20)

SKLICUJEM
21. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 6. oktobra 2021 ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9

Za udeležbo na seji je potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

 Upoštevali bomo vse zaščitne varnostne ukrepe!

Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 23. 6. 2021

Gradivo

2. Potrditev zapisnikov 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 28. do 30. 7. 2021 in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 27. do 31. 8. 2021

Gradivo

3. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica

Gradivo

Priloga

4. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica za leto 2020

Gradivo

Priloga

5. Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice - druga obravnava

Gradivo

6. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena - druga obravnava

Gradivo

7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
8. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2021

Uvodna obrazložitev in sklep

Polletno poročilo

Polletno poročilo - splošni del

Polletno poročilo - posebni del

NRP

Obrazložitev posebnega dela

9. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep in odlok

Rebalans Proračuna OT za leto 2021 - splošni del

Rebalans Proračuna OT za leto 2021 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2021-2024

Obrazložitev posebnega dela

10. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 - druga obravnava

Uvodna obrazložitev, sklep 2022 in 2023 in odlok 2022 in 2023

Proračun Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 - splošni del

Proračun Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2022-2025

Načrt razvojnih programov 2023-2026

Obrazložitev posebnega dela Proračuna OT za leto 2022

Obrazložitev posebnega dela Proračuna OT za leto 2023

Priloge

11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023

Uvodna obrazložitev in sklepa

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OT za leto 2022

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OT za leto 2023

Grafične priloge

12. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2022 in leto 2023

Gradivo

13. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, k 3. in 4. točki dnevnega reda,
  • ga. Sonja ROZMAN, naravovarstvena svetnica, ZRSVN, OE Kranj, k 5. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0008/2021-1
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR