5. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 5. redne seje, 23.03.2011

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
5. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 23. marca 2011 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 4. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice za leto 2010

Poročilo

Priloga 1

Priloga 2

2. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2011

Program

3. Seznanitev s končnimi poročili Nadzornega odbora

Priloga

4. Letni načrt dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2011

Priloga

5. Poročilo o uresničevanju lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin

Priloga

6. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2010

Priloga 1

Priloga 2

7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
8. Odlok o dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na območju Občine Trzin - skrajšani postopek

Priloga

9. Seznanitev s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2010

Priloga 1

Priloga 2

10. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale. Zaradi varstva osebnih podatkov bo ta točka zaprta za javnost.

Priloga 1

Priloga 2

6. redna seja

1. Zapisnik

Zapisnik 6. redne seje z dne 20.04.2011

2. OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
6. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 20. aprila 2011 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 5. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

3. Dnevni red
3.1. Predlog cene za storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinskih socialnih pomoči" in Poslovno poročilo Centra za socialno delo Domžale za leto 2010

Predlog in sklep

Cena storitev in Poslovno poročilo za leto 2010

3.2. Zaključni račun Občine Trzin za leto 2010

Zaključni račun

Splošni del

Posebni del

Sklepi - priloga

3.3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3.4. Odlok o opremljanju stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trzin - hitri postopek

Odlok - sklep

Obrazložitev programa opremljanja

Predlog Odloka

Program opremljanja stavbnih zemljišč

3.5. Sklep o sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje CT 5/1

Sklep o sprejemu pobude

grafični prikaz lokacije

Pobuda

Izsek iz OPN

3.6. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih aktov po sprejetju strategije prostorskega razvoja Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2008) - skrajšani postopek

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka

3.7. Poročilo urednika občinskega glasila Odsev in Finančno poročilo o poslovanju občinskega glasila Odsev v letu 2010

Finančno poročilo in urednikovo poročilo

3.8. Predlog statuta Občine Trzin - prva obravnava

Predlog Statuta

3.9. Sklep o potrditvi predloga komisije OS za občinska priznanja, proslave in promocijo Občine Trzin za leto 2011

Sklep o potrditvi predloga

3.10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predsedni-ka/ce, namestni-ka/ce predsedni-ka/ce ter članov in namestnikov Občinske volilne komisije

Imenovanje OVK - gradivo

priloga