9. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 8. redne seje, z dne 20.07.2011

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
9. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 21. septembra 2011 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 8. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 8/2010) in seznanitev s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del

Gradivo

Priloge

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin v letu 2010

Obrazložitev in sklep

Poročilo

4. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin

Obrazložitev in sklep

Predlog Pravilnika

5. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture za leto 2010 v Občini Trzin

Poročilo

6. Pravilnik o podelitvi nagrad za dosežke na področju inovacij v občini Trzin

Obrazložitev in sklep

Pravilnik s prilogami

7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij,ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin

Spremembe in dopolnitve pravilnika

8. Volitve in imenovanja: Sklep o soglasju k imenovanju g. Jemec Viktorja iz Občine Lukovica za člana Sveta OŠ Roje in Sklep o potrditvi mandata občinskemu svetniku

Obrazložitev in sklepa

Priloga

9. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin

Pravilnik

Priloga

Vabljeni

- člani občinskega sveta,
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.