10. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 9. redne seje, z dne 21.09.2011

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
10. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 26. oktobra 2011 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 9. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2011
1.1. Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2011

Spremno besedilo in Odlok

1.2. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2011 - splošni del

Splošni del

1.3. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2011 - posebni del

Posebni del

1.4. Rebalans Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2011 - 2014

Načrt razvojnih programov

1.5. Obrazložitev Predloga Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2011

Obrazložitev

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Odlok o turistični taksi v Občini Trzin - prva obravnava

Spremno besedilo in sklep

Predlog Odloka

Priloga

4. Pravilnik o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarne dejavnosti v Občini Trzin

Obrazložitev in sklep

Predlog pravilnika

5. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin

Gradivo

6. Seznanitev s končnima poročiloma Nadzornega odbora

Gradivo

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah - hitri postopek

Gradivo

8. Volitve in imenovanja

Gradivo

Priloga

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.