11. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 10. redne seje, z dne 26.10.2011

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
11. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 23. novembra 2011 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 10. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Predlog spremembe strukture plačila socilanovarstvene storitve pomoč družini na domu

Gradivo

Priloga

2. Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2012 in Proračun Občine Trzin za leto 2013 - prva obravnava

Uvodna obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2013 - obrazložitev in sklep

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OT za leto 2013

Odlok o spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2012

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2013

Spremembe Proračuna OT za leto 2012 in Proračun za leto 2013 - splošni del

Spremembe Proračuna OT za leto 2012 in Proračun OT za leto 2013 - posebni del

Načrt razvojnih programov za leto 2012-2015

Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2012

Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2013

Predlog kadrovskega načrta OT 2013

Predlog kadrovskega načrta inšpektorat

Priloga - DIIP

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2012

Gradivo

5. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2012

Gradivo

6. Seznanitev s končnim in vmesnim poročilom

Gradivo

7. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Gradivo

Priloga

8. Volitve in imenovanja: Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih doobrin

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Irena Gričar, k 1. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.