12. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 11. redne seje, z dne 23.11.2011

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
12. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 21. decembra 2011 ob 16.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 11. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Proračun Občine Trzin za leto 2013 - druga obravnava

Obrazložitev in Odlok

Proračun Občine Trzin za leto 2013 - splošni del

Proračun Občine Trzin za leto 2013 - posebni del

Proračun Občine Trzin za leto 2013 - Načrt razvojnih programov za l. 2012 - 2015

Obrazložitve Predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2013

Predlog Kadrovskega načrta Občine Trzin za leto 2013 - občina

Predlog Kadrovskega načrta za leto 2013 - medobčinski inšpektorat in redarstvo

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2012

Gradivo

4. Odlok o turistični taksi v Občini Trzin - druga obravnava

Gradivo

5. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2012 v Občini Trzin

Gradivo

Priloga

6. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestil za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2012 v Občini Trzin

Gradivo

Priloga

7. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2012

Gradivo

Priloga

8. Sklep o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega programa Občine Trzin za obdobje od leta 2002 do 2010

Gradivo

Priloga

9. Volitve in imenovanja

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.