13. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 12. redne seje, z dne 21.12.2011

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
13. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 01. februarja 2012 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 12. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o. - prva obravnava

Gradivo

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2011

Sklep in obrazložitev

Priloga

4. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2011

Sklep in obrazložitev

Priloga

5. Letni načrt dela Občinskega sveta za leto 2012

Gradivo

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2011

Gradivo

7. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2012

Gradivo

8. Seznanitev z dokončnim poročilom Nadzornega odbora

Gradivo

Priloga

9. Volitve in imenovanja: Imenovanje člana Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale

Gradivo

10. Soglasje k imenovanju Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale - točka je zaradi varstva osebnih podatkov zaprta za javnost

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.