1. izredna seja

Zapisnik

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010),33. in 42. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
1. izredno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 29. februarja 2012 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev občinskega sveta s potekom gradnje in zapleti v zvezi z gradnjo novega Vrtca Žabica in z možnostmi za nadaljevanje del oziroma za morebitno razdrtje pogodbe št. 209/2011, sklenjene med Občino Trzin in družbo Jelovica hiše d.o.o.

Povabilo k oddaji ponudbe in splošni podatki o ponudniku

Pogodba in aneksi k pogodbi z Jelovico hiše d.o.o.; fotokopije vseh med izvajalcem in podizvajalci d

Uvod

Izbor medsebojnih dopisov

Zapisniki in zapisi o sestankih, usklajevanjih

Začasne situacije

Sklep o izvršbi in ugovor na sklep

Priloge

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- člani Nadzornega odbora,
- direktor družbe Jelovica hiše d.o.o., g. Gregor Benčina in pooblaščeni zastopnik družbe, g. Anton Triler,
- predstavnik družbe Debing d.o.o., nadzornega organa gradnje, g. Boštjan Debevc,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec lokalne TV ATV Signal,
- člani občinske uprave Občine Trzin.