14. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 13. redne seje, z dne 01.02.2012

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
14. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 21. marca 2012 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnikov 13. redne in 1. izredne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Zapisnik 1. izredne seje

Zapisnik 1. izredne seje

2. Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o. - druga obravnava

Gradivo

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Srce Slovenije - prva obravnava

Gradivo

5. Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2011

Obrazložitev in sklep

Poročilo s prilogami

6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju občine Trzin

Gradivo

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podelitvi nagrad za dosežke na področju inovacij v občini Trzin

Obrazložitev in sklep

Pravilnik

8. Seznanitev z dokončnim poročilom Nadzornega odbora

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.