15. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 14. redne seje, 21.03.2012

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
15. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 25. aprila 2012 ob 18.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 14. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Predlog sklepa o soglasju občinskega sveta s predlogom župana o priznanju dodatnih del družbi Jelovica hiše d.o.o. v zvezi z izvedbo G.O.I. del pri izgradnji novega vrtca v Trzinu - UMIK TOČKE Z DNEVNEGA REDA

Gradivo

UMIK TOČKE Z DNEVNEGA REDA SEJE!

2. Zaključni račun Občine Trzin za leto 2011

Uvod in obrazložitev Zaključnega računa

Zaključni račun - splošni del

Zaključni račun - posebni del

Priloge

3. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2012 in leto 2013

Obrazložitev in sklep

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

Grafične priloge

4. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinski inšpektorat in redarstvo" za leto 2011

Obrazložitev in sklep

Poročilo

5. Poročilo glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila

Gradivo

6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
7. Predlog spremembe strukture plačila socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Gradivo

Priloga

8. Predlog Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

Obrazložitev in sklep

Delovni pripomoček

Pravilnik

9. Sklep o vključitvi pobud v spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 08/2010)

Gradivo

Priloge

10. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin v letu 2011

Obrazložitev in sklep

Poročilo

11. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2012

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, gospa Irena KARČNIK, k 4. točki dnevnega reda,
- direktorica Doma počitka Mengeš,gospa Irena GRIČAR k 7. točki,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.