16. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 15. redne seje, z dne 25.04.2012

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
16. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 20. junija 2012 ob 18.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 15. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2011

Gradivo

2. Poročilo Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2011

Obrazložitev in sklep

Poročilo

3. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2011; Osnovne šole Roje za leto 2011; Glasbene šole Domžale za leto 2011; Knjižnice Domžale za leto 2011 in Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2011

Obrazložitev in sklepi

Poročilo OŠ Trzin

Poročilo OŠ Roje

Poročilo Glasbene šole Domžale

Poročilo Knjižnice Domžale

Poročilo Medobčinskega muzeja Kamnik

4. Poročilo o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2011; Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trzin za leto 2011; Poročilo o izvajanju javne službe odvod odp

Obrazložitev in sklep

Poročila

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2011

Obrazložitev in sklep

Varnostna ocena

6. Poročilo o izvedeni čistilni akciji "Očistimo Slovenijo/Trzin 2012"

Gradivo

Priloga

7. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

Priloga

8. Odlok o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo

9. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2012

Uvodna obrazložitev, Odlok in sklep

Rebalans Proračuna OT za leto 2012 - splošni del

Rebalans proračuna OT za leto 2012 - posebni del

Rebalans Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2012 - 2015

Obrazložitev Rebalansa Proračuna OT za leto 2012

10. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2011

Obrazložitev in sklep

Premoženjska bilanca

11. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
12. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture za leto 2011 v Občini Trzin

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez Svoljšak, k 1. točki dnevnega reda,
- direktorica JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., ga. Marjeta Stražar, k 2. točki dnevnega reda,
- ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena Mazi Golob, ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca Bogataj, ravnatelj GŠ Domžale, g. Anton Savnik, direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara Zupanc Oberwalder in direktorica MMK, ga. Zora Torkar, k 3. točki dnevnega reda,
- predstavniki podjetja JKP Prodnik d.o.o. k 4. točki dnevnega reda (g. Aleš Stražar, g. Matej Kovačič in ga. Ingeborg Waschl),
- komandir PP Domžale, g. Božidar Fekonja in vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ga. Irena Karčnik, k 5. točki dnevnega reda,
glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.