17. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 16. redne seje, z dne 20.06.2012

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/2010 in 40/2012 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
17. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 11. julija 2012 ob 18.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnikov 15. in 16. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzinb, Enoti Vrtec Žabica

Gradivo

Priloge

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2012

Gradivo

Polletno poročilo - splošni del

Polletno poročilo - posebni del

4. Odlok o razveljavitvi Odloka o lokalni javni arhivski službi in ustanovitvi arhiva Občine Trzin

Gradivo

Priloga

5. Odlok o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trzin - druga obravnava

Gradivo

6. Izvzetje parcel štev. 1581/3, 1581/4, 1581/6 in 1581/7 vse k.o. Trzin iz statusa javnega dobra

Gradivo

Grafične priloge

7. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svetu Knjižnice Domžale

Gradivo

Priloge

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena Mazi Golob, k 1. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.