20. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 19. redne seje, z dne 21.11.2012

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
20. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 30. januarja 2013 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 19. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2013

Gradivo

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 08/2010, 7/2011 - obvezna razlaga), predlog - druga obravnava in sprejem

Sklep in obrazložitev

Gradivo s prilogami

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2012

Sklep in obrazložitev

Poročilo

5. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2012

Gradivo

6. Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2012

Sklep in obrazložitev

Poročilo s prilogami

7. Letni načrt dela Občinskega sveta za leto 2013

Gradivo

8. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2014

Gradivo

9. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2012 in 2013

Sklep in obrazložitev

Priloga

10. Predlog ustanovitve začasne delovne skupine Občinskega sveta Občine Trzin

Gradivo

11. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje * - točka bo zaradi varstva osebnih podatkov zaprta za javnost

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.