21. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 20. redne seje, z dne 30.01.2013

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/2010 in 40/12-ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
21. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 13. marca 2013 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 20. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev občinskega sveta z letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2012

Obrazložitev in sklep

Poročilo

2. Predlog cene za vodenje postopkov ugotavljanja upravičenosti do občinske denarne pomoči za leto 2013

Obrazložitev in sklep

Priloga

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Obvezna razlaga 81. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Trzin - izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 1/13)

Gradivo

Priloga

5. Odlok o spremembeh in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik - skrajšani postopek

Gradivo

Priloga

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2012

Gradivo

7. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2013

Gradivo

8. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora

Gradivo

9. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Trzin

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- ga. Irena Gričar, direktorica Doma počitka Mengeš,k 1. točki dnevnega reda,
- ga. Tanja Amon, direktorica Centra za socialno delo Domžale, k 2. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.