22. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 21. redne seje, z dne 13.03.2013

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo , 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 in 40/2012-ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
22. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 24. aprila 2013 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 21. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Prilagoditev cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Gradivo

2. Predlog spremembe cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Gradivo

Priloga

3. Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče in Celovitega poročila vplivov na okolje

Gradivo s prilogo

Grafične priloge

4. Zaključni račun Občine Trzin za leto 2012

Uvod in obrazložitev Zaključnega računa

Zaključni račun - splošni del

Zaključni račun - posebni del

Priloge

5. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2013

Uvod in Odlok o rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2013

Rebalans proračuna OT za leto 2013 - splošni del

Rebalans Proračuna OT za leto 2013 - posebni del

6. Poročilo glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila

Gradivo

7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v občini Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

9. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Mengeš, Moravče in Vodice za leto 2012

Obrazložitev in sklep

Letno poročilo

10. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2012

Obrazložitev in sklep

Poročilo

11. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2012

Gradivo

12. Seznanitev s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad financiranjem gradnje vrtca

Gradivo

13. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2013

Gradivo

14. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev; Sklep o potrditvi sestave Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in Sveta Ljubljanske urbane regije

Gradivo

Priloga

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- direktor JKP Prodnik d.o.o., g. Marko FATUR, k 1. točki dnevnega reda,
- direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Irena GRIČAR, k 2. točki dnevnega reda seje,
- g. Gregor RUTAR, Atelje Arkus, d.o.o., k 3. točki dnevnega reda,
- vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, gospa Irena KARČNIK, k 9. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.