23. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 22. redne seje, z dne 24.04.2013

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/2010, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
23. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 12. junija 2013 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 22. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del - uradno prečiščeno besedilo (UPB1)

Gradivo

2. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2012

Sklep in obrazložitev

Premoženjska bilanca

3. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2012

Sklep in obrazložitev

Varnostna ocena občine Trzin za leto 2012

4. Poročilo o izvedeni čistilni akciji Očistimo Trzin 2013

Gradivo

Priloga

5. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2012 in Seznanitev s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2012

Sklep in obrazložitev

Poročilo Zdravstvenega doma Domžale za leto 2012 in Poročilo o izvajanju Programa Svit v letu 2012

6. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2012

Sklep in obrazložitev

Poslovno in računovodsko poročilo CSD za leto 2012

Poročila strokovnih delavcev

7. Seznanitev s Poročilom Doma počitka mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2012

Sklep in obrazložitev

Poročilo o izvajanju pomoči na domu

8. Poročilo Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2012

Sklep in obrazložitev

Poročilo

9. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2012; Osnovne šole Roje za leto 2012; Knjižnice Domžale za leto 2012; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2012 in Glasbene šole Domžale za leto 2012

Sklepi in obrazložitve

Letno poročilo Osnovne šole Trzin

Letno poročilo OŠ Roje

Letno poročilo Knjižnice Domžale

Letno poročilo Medobčinskega muzeja Kamnik

Letno poročilo Glasbene šole Domžale

10. Poročilo o kvaliteti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2012; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2012; Poročilo o izvajanju gospodarsk

Sklep in obrazložitev

Poročila

11. Seznanitev s Poročilom o delovanju Zavetišča Horjul v letu 2012

Gradivo

12. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičlnim premoženjem Občine Trzin za leto 2012 in 2013 ter Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014

Gradivo

Priloga

13. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- komandir Policijske postaje Domžale, g. Božidar FEKONJA, k 3. točki dnevnega reda,
- direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez SVOLJŠAK, k 5. točki dnevnega reda,
- predstavnik inštituta za varovanje zdravja RS, k 5. točki dnevnega reda,
- direktorica Centra Za socialno delo Domžale, ga. Tanja Amon, k 6. točki dnevnega reda,
- direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Irena Gričar, k 7. točki dnevnega reda,
- direktorica JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., ga. Marjeta Stražar, k 8. točki dnevnega reda,
- ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena Mazi Golob;ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica Knjižnice Domžale, ga. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora Torkar in ravnatelj Glasbene šole Domžale, g. Anton Savnik, k 9. točki dnevnega reda,
- predstavniki podjetja JKP Prodnik, d.o.o., k 10. točki dnevnega reda (g. Aleš Stražar, g. Matej Kovačič in ga. Ingeborg Waschl),
- predstavnik Zavetišča Horjul, k 11. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.