24. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 23. redne seje, z dne 12.06.2013

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/13 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
24. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 09. oktobra 2013 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 23. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2013

Gradivo

Polletno poročilo - splošni in posebni del

Priloga

2. Poročilo o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti OP ROPI projekta "Vodooskrba Občine Trzin s pitno vodo" in "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik"

Gradivo

3. Obvezna razlaga zadnje alineje 1.2. odstavka 81. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del, uradno prečiščeno besedilo (UPB1) (Uradni vestnik OT, št. 4/13)

Gradivo

4. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica

Gradivo

Priloga

5. Predlog spremembe cene programa razvojnega oddelka vrtca Osnovne šole Roje

Sklep in obrazložitev

Priloga

6. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2012 in 2013 ter Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014

Gradivo

Priloga

7. Sklep o soglasju k imenovanju predstavnika Občine Lukovica v Svet Glasbene šole Domžale

Gradivo

Priloga

8. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- ravnateljica OŠ Trzi, ga. Helena MAZI GOLOB, k 4. točki dnevnega reda,
- ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca BOGATAJ, k 5. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.