25. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 24. redne seje, z dne 09.10.2013

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12-ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
25. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 13. novembra 2013 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 24. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Načrt aktivnosti za LEK

Obrazložitev in sklep

Priloga - Prioritetni cilij na področju lokalne energetske politike

Priloga - Akcijski načrt

2. Obvezna razlaga 108. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 08/2010)

Gradivo

3. Seznanitev z začetkom postopka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del, uradno prečiščeno besedilo (UPB1) (Uradni vestnik OT, 04/2013)

Gradivo

Projektna naloga - osnutek

Sklep - osnutek

4. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - skrajšani postopek

Gradivo

5. Poročilo o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za leto 2013

Gradivo

Priloga

6. Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.