26. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 26. redne seje, z dne 11.12.2013

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
26. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 11. decembra 2013 ob 16.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 25. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2013

Gradivo

2. Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014

Gradivo

3. Sklep o določitvi vredosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2014

Gradivo

4. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2014 v Občini Trzin

Gradivo

Priloga

5. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2014

Gradivo

6. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2014

Gradivo

7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
8. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Trzin - hitri postopek

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.