27. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 25. redne seje, z dne 13.11.2013

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
27. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 29. januarja 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnikov 25. in 26. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Zapisnik 26. redne seje, z dne 11.12.2013

Zapisnik

2. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev in predlog Cenika za Odsev za leto 2014

Gradivo

3. Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin

Gradivo

4. Odpis terjatev Občine Trzin do pravnih oseb

Gradivo

5. Letni načrt dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2014 - predlog

Gradivo

6. Predlog sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Priloga

7. Predlog Statuta Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo

8. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.