29. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 28. redne seje, z dne 12.03.2014

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
29. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 16. aprila 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 28. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Predlog cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2014 in Poslovno poročilo Centra za socialno delo Domžale za leto 2013

Gradivo

2. Poročilo glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila

Gradivo

3. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice: Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2013

Gradivo

4. Zaključni račun Občine Trzin za leto 2013

Gradivo - Sklep in obrazložitev ZR

Zaključni račun Proračuna OT - splošni del

Zaključni račun Proračuna OT - posebni del

Priloge

5. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014
5.1. Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

Sklep in obrazložitev

Novelacija Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

Grafične priloge

Povzetek Investicijskega programa

5.2. Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin

Sklep in obrazložitev

Vodooskrba - Novelacija Investicijskega programa

5.3. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014

Sklep in obrazložitev

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014 - splošni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014 - posebni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014 - Načrt razvojnih programov za leto 2014 - 2017

Obrazložitev rebalansa Proračuna

Amandma št. 1 k Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2014

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin - hitri postopek

Gradivo

7. Obravnava in sprejem usklajenega predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče

Gradivo

Grafične priloge

8. Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 - 2020 - prva obravnava

Gradivo

9. Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 - 2017 - predlog

Gradivo

10. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2013

Sklep in obrazložitev

Poročilo

11. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2013

Gradivo

12. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2014

Gradivo

13. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Gradivo

14. Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami

Gradivo

15. Sklep glede predstavitve kandidatov oziroma list kandidatov v času volilne kampanje v okviru oddaje Trzinski tednik

Gradivo

16. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Grafična priloga

17. Seznanitev s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad upravnim poslovanjem in dodeljevanju sredstev

Gradivo

18. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
19. Volitve in imenovanja: Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in predsednika Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- direktorica Centra za socialno delo Domžale, ga. Tanja Amon, k 1. točki dnevnega reda,
- vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, gospa Irena KARČNIK, k 3. točki dnevnega reda,
- Direktorica JP CČN Domžale - Kamnik, d.o.o., ga. Marjeta STRAŽAR, k 5.1 točki dnevnega reda,
- g. Igor MARTINŠEK, Terragis, d.o.o., k 6. točki dnevnega reda,
- g. Gregor RUTAR, Atelje Arkus,d.o.o., k 7. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.