2. izredna seja

Zapisnik

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 35. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 in 40/12 ZUJF), 26. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 42. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
2. izredno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v ponedeljek, 09. junija 2014 ob 18.00 uri v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin

Po ugotovitvi sklepčnosti predlagamo naslednji

Dnevni red

1. Zahteva za ponovno obravnavo prilagoditve cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- člani Nadzornega odbora,
- direktor Javnega kumunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., g. Fatur,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin,
- župan Občine Trzin.