30. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 29. redne seje, z dne 16.04.2014

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10 Odl US in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
30. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 11. junija 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 29. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2013

Obrazložitev in sklep

Premoženjska bilanca

2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta CT 5/1 brodišče in merilih za odmero komunalnega prispevka - hitri postopek

Gradivo

Grafična priloga

3. Predlog Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 - druga obravnava

Gradivo

4. Lokalni energetski koncept Občine Trzin - Novelacija 2014

Gradivo

5. Poročilo o izvedeni čistilni akciji Očistimo Trzin 2014

Gradivo

6. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2013 in Seznanitev s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2013

Obrazložitev in sklep

Letno poročilo Zdravstvenega doma Domžale za leto 2013

Poročilo o delu ambulante za bolezni dojk in Poročilo o delu defektološke službe za leto 2013

Letno poročilo o delovanju Programa Svit v letu 2013

7. Seznanitev s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu in Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2013

Obrazložitev in sklep

Poročilo o izvajanju pomoči na domu za leto 2013

letno poročilo Centra aktivnosti Trzin za leto 2013

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin - hitri postopek

Gradivo

9. Seznanitev z Letnim poročilom družbe JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik, d.o.o. za leto 2013

Obrazložitev in sklep

Letno poročilo JP CČN Domžale - Kamnik, d.o.o. za leto 2013

10. Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2013; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2013; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih

Obrazložitev in sklep

Poročila

11. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2013; Osnovne šole Roje za leto 2013; Knjižnice Domžale za leto 2013; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2013 in Glasbene šole Domžale za leto 2013

Obrazložitev in sklep

Letno Poročilo OŠ Trzin za poslovno leto 2013

Letno poročilo OŠ Roje za leto 2013

Letno poročilo Knjižnice Domžale za leto 2013

Letno poročilo Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2013

Letno poročilo Glasbene šole Domžale za leto 2013

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Trzin - hitri postopek

Gradivo

Priloga - NPB

13. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014

Gradivo

Grafične priloge

14. Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

Priloga

15. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Grafični prilogi

16. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- predstavnika podjetja Ipsum, okoljske investicije, d.o.o., g. Ivo KEJŽAR, in g. Gregor ŠULIGOJ, k 2. točki,
- predstavnik RRA LUR, g. Roman MEDVED, k 3. točki,
- direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez SVOLJŠAK in ga. Andreja HEINE, koordinatorica za Program Svit, k 6. točki,
- direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Irena GRIČAR, k 7. točki dnevnega reda,
- g. Igor MARTINŠEK, Terragis, d.o.o., k 8. točki dnevnega reda,
- direktorica JP CČN Domžale - Kamnik, d.o.o., ga. Marjeta STRAŽAR, k 9. točki,
- predstavniki podjetja JKP Prodnik, d.o.o., k 10. točki (g. Aleš STRAŽAR, g. Matej KOVAČIČ in ga. Ingeborg WASCHL),
- ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena MAZI GOLOB; ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca BOGATAJ; v.d. ravnatelj GŠ Domžale, g. Miran JUVAN; direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora TORKAR,k 11. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.