1. redna seja

Zapisnik

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 15. b in 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
1. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 05. novembra 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

V skladu s 15. b členom Zakona o lokalni samoupravi konstitutivno sejo vodi najstarejši član občinskega sveta. Po ugotovitvi sklepčnosti predlagam naslednji

Dnevni red

1. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trzin o izidu volitev občinskih svetnikov in o izidu volitev župana v Občini Trzin

Gradivo

2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

Gradivo

3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

Gradivo

4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

Gradivo

5. Slovesna izjava
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Gradivo

Vabljeni

- novo izvoljeni člani občinskega sveta,
- novo izvoljeni župan,
- člani Občinske volilne komisije,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.