2. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 1. redne seje, z dne 05.11.2014

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09,51/10 in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
2. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 03. decembra 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 1. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta

Gradivo

Priloga

2. Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta

Gradivo

3. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Trzin

Gradivo

3.1. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja
3.2. Sklep o imenovanju predsednika in članovOdbora za finance in premoženje
3.3. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo in kohezijo
3.4. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo
3.5. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor
3.6. Sklep o imenovanju predsednika in čalnov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev
3.7. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev
3.8. Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za mlade
3.9. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za pobude, vloge in pritožbe
3.10. Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije
3.11. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine
4. Seznanitev občinskega sveta Občine Trzin z imenovanjem podžupana Občine Trzin

Gradivo

Priloga

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- ga. Biserka Čičerov, predsednica Občinske volilne komisije,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.