1. izredna seja

Zapisnik

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 35. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 26. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 42. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
1. izredno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v četrtek, 08. januarja 2015 ob 19.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev dnevnega reda
2. Nezdružljivost funkcije državnega sekretarja pri Ministrstvu za kulturo s funkcijo člana občinskega sveta in predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata občinskemu svetniku g. Antonu Peršaku zaradi nezdružljivosti funkcij
2.1. Pregled točke 6 Zapisnika 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2.2. Pregled odgovora Ministratva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo št. 032-259/2014/2, z dne 10.12.2014
2.3. Pregled odgovora Komisije za preprečevanje korupcije številka 06240-1/2014-250, z dne 11.12.2014
2.4. Pregled dopisa župana, g. Petra ložarja , št. 032-004/2014-8, z dne 22.12.2014
2.5. Ustna izjava člana sveta Občine Trzin, g. Antona Peršaka, v zvezi s predlogom razrešitve s funkcije člana sveta Občine Trzin
3. Predlog sklepa za imenovanje začasnega predsednika Odbora za finance in premoženje

Gradivo za 2. in 3. točko v celoti

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.