4. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 3. redne seje, z dne 17.12.2014

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
4. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 11. februarja 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnikov 3. redne in 1. izredne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Zapisnik 1. izredne seje, z dne 08.01.2015

Zapisnik

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - prva obravnava

Gradivo

Priloga

3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

Gradivo

4. Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2015

Gradivo

5. Sklep poslovniške narave glede snemanja sej občinskega sveta Občine Trzin

Gradivo

Priloge

6. Proračun Občine Trzin za leto 2015

Uvodna obrazložitev s sklepi

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2016

Splošni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016

Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016

Načrt razvojnih programov za leto 2015 - 2018

Načrt razvojnih programov za leto 2016 - 2019

Obrazložitve predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2015

Obrazložitve predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2016

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2015

Priloge

7. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2015 in predlog Cenika za Odsev za leto 2015

Gradivo

8. Poročilo o izvrševanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2014

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa

9. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2015

Gradivo

10. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2015

Gradivo

11. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2014

Gradivo

Priloge

12. Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2014

Gradivo

Priloge

13. Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2014

Gradivo

Poročilo s prilogami

14. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2015 in 2016

Gradivo

15. Volitve in imenovanja

Gradivo

Priloge

16. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, gospa Irena KARČNIK, k 1. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- člani občinske uprave Občine Trzin.