5. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 4. redne seje, z dne 11.02.2015

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
5. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v torek, 24. marca 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 4. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - druga obravnava

Gradivo

Priloga - Neuradno prečiščeno besedilo Odloka

2. Spremembe in dopolnitve Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin

Gradivo

Priloga 1 - delovni pripomoček

Priloge

3. Predlog cene za socialno varstveno storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2015" in Poslovno poročilo Centra za socialno delo Domžale za leto 2014

Obrazložitev in sklep

Predlog cene

Poslovno poročilo CSD Domžale za leto 2014

Računovodsko poročilo CSD Domžale za leto 2014

Poročila strokovnih delavcev za leto 2014

4. Predlog cene za socialno varstveno storitev "pomoč na domu", Letno poročilo in Poročilo Centra aktivnosti Trzin za leto 2014

Obrazložitev in sklep

Predlog spremembe cene

Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2014

Letno poročilo Centra aktivnosti Trzin za leto 2014

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Sprememba Letnega programa športa v občini Trzin za leto 2015

Gradivo

7. Seznanitev s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

8. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2015

Gradivo

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo

10. Seznanitev s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2014

Obrazložitev in sklep

Poročila

11. Sprememba Kadrovskega načrta Občine Trzin za proračunski leti 2015 in 2016

Gradivo

Priloga

12. Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika ustanovitelja v komisijo za sprejem otrok v vrtec

Gradivo

13. Razširitev dnevnega reda: Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016

Gradivo

Grafične priloge

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- predstavnica Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, gospa Tatjana ZUPAN BUBALO, k 1. točki dnevnega reda,
- ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena MAZI GOLOB, k 2. točki dnevnega reda,
- direktorica Centra za socialno delo Domžale, ga. Tanja AMON, k 3. točki dnevnega reda,
- direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Irena GRIČAR, k 4. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- člani občinske uprave Občine Trzin.