7. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 6. redne seje, z dne 22.04.2015

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/20, 84/10 odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
7. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 03. junija 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 6. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2014 in Seznanitev s Poročilom o izvajanju programa Svit v letu 2014

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo Zdravstvenega doma Domžale

Poročilo o delu ambulante za bolezni dojk za leto 2014

Poročilo o delu specialno pedagoške službe

Letno poročilo o delovanju Programa Svit

2. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju družbe JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2014

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo

3. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2014; Osnovne šole Roje za leto 2014; Knjižnice Domžale za leto 2014; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2014 in Glasbene šole Domžale za leto 2014

Uvodna obrazložitev in sklepi

Letno poročilo Osnovne šole Trzin

Letno poročilo Osnovne šole Roje

Letno poročilo Knjižnice Domžale

Letno poročilo Medobčinskega muzeja Kamnik

Letno poročilo Glasbene šole Domžale

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Poročilo o izvedeni čistilni akciji "Očistimo Trzin 2015"

Gradivo

Priloga

6. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2015

Uvodna obrazložitev, sklep in odlok

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2015 - splošni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2015 - posebni del

Rebalans Načrta razvojnih programov za leto 2015 - 2018

Obrazložitev Rebalansa Proračuna občine Trzin za leto 2015

7. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2014

Gradivo

Priloga

8. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov za območje Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo

Priloga

9. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez Svoljšak in ga. Andreja Heine, koordinatorica za Program Svit, k 1. točki,
- direktorica JP CČN Domžale - Kamnik, ga. Marjeta Stražar, k 2. točki,
- ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena Mazi Golob; ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca Bogataj, ravnatelj Glasbene šole Domžale, g. Miran Juvan; direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara Zupanc Oberwalder in direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora Torkar;
- odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega
- člani občinske uprave Občine Trzin.