8. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 7. redne seje, z dne 03.06.2015

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 Odl US, 40/12 - ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
8. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 23. septembra 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 7. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev Občinskega sveta s Polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2015

Sklep in uvodna obrazložitev

Polletno poročilo - splošni del

Polletno poročilo - posebni del

Polletno poročilo - obrazložitev

Priloga

2. Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2014; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2014; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih

Sklep in uvodna obrazložitev

Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2014

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2014

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2014

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2014

3. Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

Gradivo

Investicijski program - novelacija

4. Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin

Gradivo

Investicijski program - novelacija

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občoinske socialne pomoči

Gradivo

7. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2014

Gradivo

8. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Grafične priloge

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- predstavniki podjetja JKP Prodnik d.o.o., k 2. točki dnevnega reda (g. Aleš Stražar, g. Matej Kovačič in ga. Ingeborg Waschl)
- odgovorna urednica glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- člani občinske uprave Občine Trzin.