9. redna seja

Zapisnik - dopolnjen dne 7.12.2015

Zapisnik 8. redne seje, z dne 23.09.2015 - dopolnjen

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
9. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 11. novembra 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 8. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica

Gradivo

Priloga

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. odlok o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

4. Seznanitev s Končnim poročilom nadzornega odbora o nadzoru nad porabo občinskih sredstev Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja za leto 2014

Gradivo

5. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016

Gradivo

Priloga

6. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Priloga

7. Volitve in imenovanja: 7.1. Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 7.2. Sklep o imenovanju Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Gradivo

Priloga