10. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 9. redne seje, z dne 11.11.2015

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 6/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
10. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 16. decembra 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 9. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

2. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Trzin

Gradivo

3. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Trzin

Gradivo

4. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Trzin - hitri postopek

Gradivo

5. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2016 in predlog Cenika za Odsev za leto 2016

Gradivo

6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017

Uvodna obrazložitev in sklep

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

Grafične priloge

7. Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2016

Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2016 in Predlog Proračuna OT za leto 2017 - splošni del

Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2016 in Predlog Proračuna OT za leto 2017 - posebni del

Načrt razvojnih programov za leto 2016 - 2019

Obrazložitve Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016

Priloge

8. Proračun Občine Trzin za leto 2017 - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2017 - prva obravnava

Načrt razvojnih programov za leto 2017 - 2020

Obrazložitve Proračuna Občine Trzin za leto 2017

Priloga

9. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2016

Gradivo

10. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2016

Gradivo

11. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klu in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin

Gradivo

12. Seznanitev z dokončnim poročilom nadzornega odbora o nadzoru nad porabo občinskih sredstev Društva prijateljev mladine za leto 2014

Gradivo

13. Odlok o določitvi volilne enote v Občini Trzin - prva obravnava

Gradivo

14. Volitve in imenovanja: Sklep o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani

Gradivo

Priloga