11. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 10. redne seje, z dne 16.12.2015

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
11. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 10. februarja 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 10. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sklep o sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) NT 2/5-2 SNUGOVEC-JUG

Uvodna obrazložitev in sklep

Priloge

Grafične priloge

2. Realizacija kupoprodajne predpogodbe št. 35101-105/97-34 z dne 27.5.1998, sklenjeno med podjetjem Biring, d.o.o. iz Trzina in Občino Domžale

Gradivo

Priloge

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Odpis terjatev Občine Trzin do podjetja Amicus d.o.o.

Gradivo

Priloga

5. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

Gradivo

6. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin

Gradivo

7. Letni program dela občinskega sveta Občine Trzin za leto 2016 - predlog

Gradivo

8. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2015

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo

9. Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2015

Gradivo

Priloga

10. Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2015

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo s prilogami

11. Odlok o določitvi volilne enote v Občini Trzin - druga obravnava

Gradivo

12. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017

Gradivo

Grafična priloga

13. Volitve in imenovanja: Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju dveh članov Sosveta načelnika Upravne enote Domžale

Gradivo

Priloga

14. Razširitev dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in podpredsednika Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

priloga

15. Razširitev dnevnega reda: Obvezna razlaga prvega in drugega odstavka 3. člena in prvega odstavka 7. člena Odloka o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Trzin (

Gradivo

Priloga

Vabljeni

 - člani občinskega sveta,

- predstavnik Nadzornega odbora,

- predstavnik podjetja As Teprom, g. Andrej POGLAJEN, k 1. točki dnevnega reda,

- odvetnica, ga. Vlasta REHAR, k 2. točki dnevnega reda,

- odgovorna urednica glasila Odsev,

- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,

- člani občinske uprave Občine Trzin.