14. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 13. redne seje, z dne 13.04.2016

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
14. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 15. junija 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 13. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sklep o potrditvi mandata občinskemu svetniku/občinski svetnici

Gradivo

Priloga

2. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

Gradivo

3. Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015, ki ga izvaja Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik, d.o.o.

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo

4. Seznanitev s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2015; Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2015; Poročilom o izvajanju gospodarske javne služb

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju JKP Prodnik

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep in Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2016

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 - splošni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 - posebni del

Načrt razvojnih programov za leto 2016 - 2019

Obrazložitev Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2016

Investicijski program - Dom zaščite in reševanja v Trzinu

Priloga

7. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2015

Gradivo

Premoženjska bilanca

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo

9. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017

Gradivo

Grafična priloga

10. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Grafična priloga