15. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 14. redne seje, z dne 15.06.2016

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
15. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 14. septembra 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 14. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev Občinskega sveta s Polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2016

Uvodna obrazložitev in sklep

Polletno poročilo - splošni del

Polletno poročilo - posebni del

Polletno poročilo - obrazložitev

Priloga

2. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC - JUG - 1. del

Gradivo

Priloga

Grafične priloge

3. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE - 1. del

Gradivo

Priloga

Grafične priloge

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Stanovanjski program v Občini Trzin za obdobje od leta 2016 do 2020

Obrazložitev in sklep

Stanovanjski program

6. Seznanitev z dokončnima poročiloma nadzornega odbora

Gradivo

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - druga obravnava

Gradivo

8. Volitve in imenovanja: 8.1 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje; 8.2 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije; 8.3 Sklep o soglasju k imenovanju Mojce Lik

Gradivo

Priloga

9. Razširitev dnevnega reda: Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

10. Razširitev dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije članice Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta
  • predstavnik podjetja As Teprom, d.o.o., g. Andrej POGLAJEN, k 2. točki dnevnega reda
  • predstavnik podjetja D plan, d.o.o., g. Smiljan BUZETI, k 3. točki dnevnega reda
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin
  • odgovorna urednica glasila Odsev
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin
  • člani občinske uprave Občine Trzin.