16. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 15. redne seje, z dne 14.09.2016

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
16. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 26. oktobra 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 15. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2015

Obrazložitev in sklep

Varnostna ocena

Priloge

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2015

Obrazložitev in sklep

Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa

4. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2015

Gradivo

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin

Obrazložitev in sklep

Predlog Pravilnika

Priloga - Pravilnik NPB

6. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2017

Gradivo

7. Seznanitev z dokončnim poročilom nadzornega odbora o nadzoru nad porabo občinskih sredstev Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2014

Gradivo

8. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017

Gradivo

Grafična priloga

Grafična priloga

9. Sklep s stališčem Občine Trzin o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS

Gradivo

Priloge

10. Volitve in imenovanja: Mnenje k imenovanju Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale

Gradivo

Priloga

11. Sklep o soglasju k začetku vodenja postopka za razglasitev župnijske cerkve svetega Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena in o pooblastitvi župana, g. Petra Ložarja, za vložitev pobude za pripravo predloga za razglasitev kulturnega spomenika lok

Gradivo

12. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta
  • komandir Policijske postaje Domžale, g. Dejan KOŠIR, k 1. točki dnevnega reda
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin
  • odgovorna urednica glasila Odsev
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin
  • člani občinske uprave Občine Trzin.