17. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 16. redne seje, z dne 26.10.2016

OBČINA TRZIN - občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
17. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 21. decembra 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 16. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
2. Strategija koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila v javno telekomunikacijsko omrežje za obdobje 2016-2021

Obrazložitev in sklep

Strategija

3. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2017 v Občini Trzin

Gradivo

4. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za leto 2017 v Občini Trzin

Gradivo

5. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2017 in predlog Cenika za Odsev za leto 2017

Gradivo

6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018

Sklep in obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

Grafične priloge

7. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep in Odlok o Rebalansu Proračuna

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 - splošni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 - posebni del

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2016-2019

Obrazložitev Rebalansa

Priloge

8. Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2017 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev Sprememb Proračuna OT za leto 2017 in Proračuna OT za leto 2018

Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2017

Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2017 in Proračun Občine Trzin za leto 2018 - splošni del

Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2017 in Proračun Občine Trzin za leto 2018 - posebni del

Obrazložitev Sprememb Proračuna OT za leto 2017

Načrt razvojnih programov 2017 - 2020

Priloge

9. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2018 - prva obravnava

Uvodna obrazložitev

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2018

Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2017 in Proračun Občine Trzin za leto 2018 - splošni del

Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2017 in Proračun Občine Trzin za leto 2018 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2018 - 2021

Obrazložitve Proračuna OT za leto 2018

Priloge

10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin

Gradivo

11. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2017

Gradivo

12. Odlok o spremembi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

13. Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora ObčineTrzin

Gradivo

14. Razširitev dnevnega reda: Seznanitev s Poročilom o realizaciji sklepa 6. redne seje odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo, z dne 13.06.2016, glede agromelioracij s komasacijamo

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin
  • odgovorna urednica glasila Odsev
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin
  • člani občinske uprave Občine Trzin.