18. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 17. redne seje, z dne 21.12.2016

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
18. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 22. februarja 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 17. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC - JUG - 1. del

Gradivo

Priloge

2. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE - 1. del

Gradivo

Priloge

3. Seznanitev z investicijo Doma zaščite in reševanja (DZiR)

Gradivo

Priloge

Grafične priloge

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

6. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2018 - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2018

Proračun Občine Trzin za leto 2018 - splošni del

Proračun Občine Trzin za leto 2018 - posebni del

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2018-2021

Obrazložitve Proračuna Občine Trzin za leto 2018

Priloge

7. Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2017 - predlog

Gradivo

8. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2016

Gradivo

Letno poročilo

9. Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2016

Gradivo

Priloga

10. Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2016

Gradivo

Priloge

11. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2018

Gradivo

12. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

13. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017

Gradivo

Grafična priloga

14. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2016

Gradivo

15. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2017

Gradivo

16. Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora

Gradivo

17. Seznanitev, obravnava in potrditev Sklepa o sprejemu izjave o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob pri Domžalah

Gradivo

Priloga

18. Sklep o razrešitvi predsednika in člana Odbora za okolje in prostor

Gradivo

Priloga

Vabljeni

  • člani občinskega sveta
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin
  • predstavnik podjetja As Teprom, d.o.o., g. Andrej POGLAJEN, k 1. točki dnevnega reda
  • predstavnik podjetja D plan, d.o.o., g. Smiljan BUZETI, k 2. točki dnevnega reda
  • predstavnik podjetja RB Inženiring, d.o.o., projektant, g. Rok BENDA, k 3. točki dnevnega reda
  • odgovorna urednica glasila Odsev
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin
  • člani občinske uprave Občine Trzin.