20. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 19. redne seje, z dne 12.04.2017

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
20. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 14. junija 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 19. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Predlog cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2017

Gradivo

Priloga

2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2016

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo CSD za leto 2016

Priloga

3. Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016, ki ga izvaja Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d.o.o.

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo JP CČN Domžele-Kamnik, d.o.o.

4. Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin - prva obravnava

Gradivo

Priloga - Strokovni predlog ukrepa varstva mokrišč v OT

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2016

Uvodna obrazložitev in sklep

Varnostna ocena za leto 2016

Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2016

Priloga

6. Poročilo o izvedeni čistilni akciji "Očistimo Trzin 2017"

Gradivo

7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
8. Strategija za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022

Uvodna obrazložitev in sklep

Strategija za mlade

9. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2017 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2017

Rebalans Proračuna OT za leto 2017 - splošni del

Rebalans Proračuna OT za leto 2017 - posebni del

Načrt razvojnih programov OT za leto 2017-2020

Obrazložitev Rebalansa Proračuna OT za leto 2017

Priloge

10. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2016

Gradivo

Priloge

11. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017

Gradivo

12. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

13. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Odsev; Sklep o imenovanju predst. OT v Svet Knjižnice Domžale in Sklep o soglasju k imenovanju Andreja Brojana iz Občine Mengeš za skupnega predst. v Svet GŠ Domžale

Gradivo

Priloge