21. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 20. redne seje z dne 14.06.2017

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
21. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 27. septembra 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 20. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev Občinskega sveta s Polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2017

Uvodna obrazložitev in sklep

Polletno poročilo

Polletno poročilo - splošni del

Polletno poročilo - posebni del

Polletno poročilo NRP

2. Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju JKP Prodnik za l. 2016; Poročilo o izvajanju gjs oskrbe s pitno vodo v OT za l. 2016; Poročilo o izvajanju gjs odvod odpadnih voda v OT za l. 2016 in Poročilo o izvajanju gjs službe ravnanja z odpadki v OT

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo JKP Prodnik za leto 2016

3. Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin - druga obravnava

Gradivo

Priloga

4. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del

Gradivo

Priloge

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

Gradivo

6. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin

Gradivo

7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
8. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2017 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2017

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2017 - splošni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2017 - posebni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2017 - Načrt razvojnih programov

Obrazložitev rebalansa

Priloga 1

Priloga 2

9. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017

Gradivo

10. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta
  • predstavniki Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., g. Marko FATUR, direktor; ga. Ingeborg WASCHL, g. Aleš STRAŽAR in g. Matjaž DRAKSLER, k 2. točki dnevnega reda
  • predstavnica Zavoda za varstvo narave OE Kranj, ga. Sonja ROZMAN, k 3. točki dnevnega reda
  • predstavnik podjetja As Teprom, g. Andrej POGLAJEN, k 4. točki dnevnega reda
  • odgovorna urednica glasila Odsev
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

                                                                              Župan Občine Trzin

                                                                                    Peter LOŽAR